Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 228 „Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Preču zīmju pieteicēji un preču zīmju īpašnieki (Patentu valdes pakalpojumu lietotāji), kā arī šo personu pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 5.panta otrā daļa paredz, ka darbības, ko Patentu valde veic preču zīmju reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrās, ieskaitot starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktās darbības, ir maksas pakalpojumi. Līdz ar to par preču zīmju reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām vairs nebūs maksājama valsts nodeva, bet gan maksa.

Ministru kabineta 2005. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 228 „Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem” apstiprina preču zīmju reģistrācijas procedūrai nepieciešamos veidlapu paraugus, kuros ir minēta valsts nodevas samaksa. Līdz ar to nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus veidlapās, kurās minēta valsts nodevas samaksa (1., 2. un 3.pielikums) un papildus precizēt tajās piezīmi par elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanu. Šī brīža redakcija rada pārpratumus pieteicēju vidū, kādos gadījumos var lūgt dokumentu sūtīšanu elektroniski.

Projekta mērķis ir novērst pretrunas ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu un uzlabot veidlapu redakciju. Projektā ietvertais regulējums visefektīvāk sasniedzams Projektā piedāvātajā variantā, jo Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums paredz, ka Patentu valdes veiktās darbības nebūs valsts nodevas objekti, bet gan maksas pakalpojumi.

Lai pilnībā atrisinātu pastāvošās problēmas, Projekts izslēdz no veidlapu paraugiem tekstu par valsts nodevu samaksu un precizē atzīmi par dokumentu saņemšanu elektroniski.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_070815_PZ_veidlapas) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_070815_PZ_veidlapas).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts ievietots Tieslietu ministrijas un Patentu valdes mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli un priekšlikumus par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi lietvediba@lrpv.gov.lv 30 dienas pēc projekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Patentu valdes Administratīvā departamenta juriskonsulte Linda Zommere, tālr. 67220208, Linda.Zommere@lrpv.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti