Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 764 „Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 764 „Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Reģionālā politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas, sertificēšanas institūcijas – Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz SIA „Sertifikācijas centrs” Speciālistu sertificēšanas centru zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā veikt šādas darbības, pieņemot ar tām saistītus lēmumus:

1. izsniegt sertifikātu vai atteikt sertifikāta izsniegšanu;

2. apturēt sertifikāta darbību vai atjaunot sertifikāta darbību;

3. pagarināt sertifikāta darbības termiņu vai atteikt sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;

4. anulēt sertifikātu.

Normatīvā regulējuma prasības lūdzam skatīt Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru 2016.gada 21.jūlija sanāksmē, VSS-703.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (TMNot_150716_MK764) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_150716_MK764).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2016.gada 7.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.5.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta
Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriskonsultei Jevgenijai Kučānei uz e-pasta adresi: Jevgenija.Kucane@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Jevgenija Kučāne, tālr. 67046138, Jevgenija.Kucane@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti