Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdei”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rūpnieciskā īpašuma objektu pieteicēji un īpašnieki (Patentu valdes pakalpojumu lietotāji), kā arī šo personu pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 12. panta pirmā daļa nosaka dokumentu iesniegšanas veidus Patentu valdē, savukārt panta otrajā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdei.

 

Šādu deleģējumu bija nepieciešams noteikt, ņemot vērā atšķirīgo praksi dokumentu iesniegšanai Patentu valdē attiecībā uz to, kā tiek noteikta diena, kad dokumentu uzskata par iesniegtu Patentu valdē. Proti, dokumentu uzskata par iesniegtu dienā, kurā tas saņemts Patentu valdē. Tas nozīmē, ka sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, piemēram, Patentu valdes pastkastē ievietots dokuments tiks iereģistrēts nākamajā darbdienā, bet tiešsaistē iesniegts vai uz Patentu valdes elektronisko pastu atsūtīts dokuments tiks iereģistrēts ar attiecīgo dienas datumu, kurā tas nosūtīts un saņemts (datumu nosaka pēc Patentu valdes attiecīgās iekārtas datiem). Savukārt, ja dokuments noteiktā termiņa pēdējā dienā tika izsūtīts pa pastu un saņemts Patentu valdē vēlāk, termiņš tiek uzskatīts par nokavētu. Nepieciešams arī atrunāt gadījumus, kuros pa elektronisko pastu vai pa faksu sūtīta oriģināldokuments iesniedzams Patentu valdē un kuros tas nav nepieciešams.

Saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, speciālu regulējumu dokumentu saņemšanai dalībvalsts rūpnieciskā īpašuma iestādē (Patentu valdē) pieļauj starptautiskie līgumi, piemēram, 2006. gada 27. marta Singapūras līguma par preču zīmēm 8. pants, 2000. gada 1. jūnija Patentu līguma 8. pants. Tiesiskās noteiktības nodrošināšanai rūpnieciskā īpašuma iestāžu prakse ir līdzīga attiecībā uz dokumenta iesniegšanas (saņemšanas) datumu rūpnieciskā īpašuma iestādē.

 

Regulējuma mērķis ir nodrošināt, ka Patentu valde, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome un trešās personas skaidri un nepārprotami saprot, vai noteiktā darbība ir izpildīta termiņā, kā arī skaidri var noteikt tiesisko seku iestāšanās datumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_130715) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_130715).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts ievietots Tieslietu ministrijas un Patentu valdes mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli un priekšlikumus par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi lietvediba@lrpv.gov.lv 30 dienas pēc projekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Patentu valdes Administratīvā departamenta juriskonsulte Linda Zommere, tālr. 67220208, Linda.Zommere@lrpv.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti