Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ietekmēs sabiedrību kopumā, maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – administrators), tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas (turpmāk – uzraugošā persona), kreditorus Maksātnespējas kontroles dienestu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Līdz ar grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā, ir vienādota kārtība, kādā administratori un uzraugošās personas vedīs savu lietvedību, kas būtiski atšķirsies no līdzšinējās lietvedības vešanas kārtības. Līdz ar to nepieciešams izstrādāt jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi", kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. novembrī.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 6 lapām (datne: TMNot_161118_lietv);

2. Anotācija uz 9 lapām (datne: TMAnot_161118_lietv).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 30. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi: mkd@mkd.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Karīna Paturska, Karina.Paturska@mkd.gov.lv, tālr. 67099103.

 

Pievienotie dokumenti