Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku saraksta saturu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Profesionālie patentpilnvarotie, kas iekļauti Patentu valdes profesionālo patentpilnvaroto reģistrā, profesionālo patentpilnvarnieku pretendenti, profesionālie patentpilnvarnieki, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu patentpilnvarnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma (turpmāk – RĪIPL) 124. pants deleģē Ministru kabinetu izdot noteikumus, kuros paredzētu profesionālo patentpilnvarnieku saraksta saturu, uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību; kārtību, kādā pretendenta profesionālā kvalifikācija un profesionālā darbība pielīdzināma RĪIPL 122.panta trešās un ceturtās daļas prasībām; kārtību, kādā pretendents apliecina RĪIPL 121.panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētos faktus; kārtību, kādā izvērtējama Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka kvalifikācija tā iekļaušanai profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā; profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošanas maksu un maksu par grozījumu izdarīšanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā, kā arī maksāšanas kārtību.

Lai nodrošinātu minētā uzdevuma izpildi, nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu, kas noteiktu RĪIPL 124. pantā minēto.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_260815_pp_saraksts), 1.pielikums (TMNotp1_260815_pp_saraksts), 2.pielikums  (TMNotp2_260815_pp_saraksts), 3.pielikums (TMNotp3_260815_pp_saraksts), 4.pielikums (TMNotp4_260815_pp_saraksts) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_260815_pp_saraksts).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts ievietots Tieslietu ministrijas un Patentu valdes mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli un priekšlikumus par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi lietvediba@lrpv.gov.lv 30 dienas pēc projekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Patentu valdes Administratīvā departamenta juriskonsulte Linda Zommere, tālr. 67220208, Linda.Zommere@lrpv.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti