Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

„Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru” (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir parādnieki un personas, kurām no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – fonds) tiek izmaksāti uzturlīdzekļi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2016. gada 1. decembrī Saeimā tika pieņemts Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (turpmāk – Likums), kas stāsies spēkā 2017. gada 1. februārī, ņemot vērā minēto nepieciešams pārizdot šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2015. gada 6. janvāra noteikumus Nr.5 “Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru”, kā arī ietvert attiecīgu regulējumu, kas izriet no Likuma 6. pantā paredzētā deleģējuma Ministru kabinetam.

Likuma 4. panta trešā daļa paredz, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – fonda administrācija) reģistrē personas, kurām tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no fonda, un parādniekus. Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs (turpmāk – reģistrs) ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir fonda administrācija. Noteikumi paredz, ka reģistrā tiek iekļautas ziņas par personu, kurai no fonda tiek izmaksāti uzturlīdzekļi, bērnu un parādnieku. Likuma 5. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka fonda administrācijai ir pienākums izsniegt ziņas no reģistra kredītiestādēm, kredītiestāžu filiālēm, kredītinformācijas birojiem, kapitālsabiedrībām, kas sniedz kreditēšanas un finanšu līzinga pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem par parādnieku, ar kuru tie dibina vai groza līgumsaistības. Noteikumos paredzēts kādas tieši ziņas tiek iekļautas reģistrā, kā tās tiek aktualizētas, noteikti subjekti, kam ziņas tiek izsniegtas, kā arī noteikta kārtībā, kādā ziņas tiek izsniegtas. Tāpat noteikumi noteic, ka ziņas netiek glabātas pastāvīgi, bet tiek ievietotas arhīvā gadījumos, kad pieņemti lēmumi par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, tas ir, kad parādnieks ir miris vai fonda administrācija ir apliecinājusi prasījuma neesamību pret parādnieku.

Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2016. gada 16. jūnija spriedumu lietā Nr. 2015-18-01 „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” tika secināts, ka parādnieku datu publiskošana Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (turpmāk – fonda administrācija) tīmekļa vietnē ierobežo bērna pamattiesības, un tika dots likumdevējam laiks līdz 2017. gada 1. februārim attiecīgu grozījumu veikšanai un izvērtēšanai, kā vislabāk būtu līdzsvarojamas bērnam Satversmes 96. un 110. pantā noteiktās pamattiesības.

Ņemot vērā minēto, Likuma 6. pantā tika paredzēts, ka parādnieku dati vairs nav publiski pieejami ikvienai personai fonda administrācijas tīmekļa vietnē, bet informāciju par parādniekiem apkopos fonda administrācija, un tā būs pieejama, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv (turpmāk – portāls www.latvija.lv) platformu. Tāpat Likuma 6. pants paredz, ka Ministru kabinets noteiks kritērijus, kādiem izpildoties, fonda administrācija nodrošinās, ka informācija par parādnieku pieejama, tāpat noteiks, kādā veidā fiziskas personas var pieprasīt un saņemt informāciju par parādnieku, līdz ar to attiecīgi minētais regulējums ietverts Ministru kabineta Noteikumu projektā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g.10. janvārim.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts uz četrām lapām;
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz četrām lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 16. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti