1.

Dokumenta veids

 

Ministru kabineta noteikumu projekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu advokātu profesionālās darbības grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem" (turpmāk – Noteikumu projekts).

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

 

Tiesiskais regulējums ietekmēs zvērinātus advokātus (turpmāk – advokāts) un Latvijas Zvērinātu advokātu padomi (turpmāk – Padome).

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2020. gada 22. oktobrī Saeimā 1. lasījumā tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (turpmāk – Advokatūras likums), kas cita starpā paredz, ka advokātu profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risks ir obligāti apdrošināms.

Grozījumi Advokatūras likumā paredz, ka Padome, kas ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas (turpmāk – Kolēģija) pārvaldes, uzraudzības un izpildu institūcija, slēgs grupas apdrošināšanas līgumu par visu advokātu profesionālās darbības riska apdrošināšanu, tādējādi izslēdzot gadījumus, kad kāds advokāts nebūtu savas nezināšanas vai nolaidības dēļ savu risku apdrošinājis. Padome nodrošinās un garantēs centralizētu un nepārtrauktu visu advokātu profesionālās darbības apdrošināšanu. Vienlaikus ar grozījumiem Advokatūras likumā Ministru kabinetam dots deleģējums noteikt minimālo apdrošinājuma summu grupas apdrošināšanas līgumam, kā arī tā obligātos nosacījumus.

Ņemot vērā minēto, izstrādāts Noteikumu projekts, kas paredz advokātu grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošināšanas summu attiecībā uz katru advokātu un apdrošināšanas līguma nosacījumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots virzīt, to izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē.

 

7.

Dokumenti

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu advokātu profesionālās darbības grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem", un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2021. gada 8. janvārim, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes S.Šubes e-pasta adresi:
sindija.sube@tm.gov.lv.

 

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K.Miļevska, e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv tel.67036813.