Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 20. janvārim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

"Par Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" (turpmāk – projekts).

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 

Valsts valodas politika

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Privāto tiesību fiziskās un juridiskās personas, kas Valsts valodas centrā varētu vērsties pēc izziņas par valsts valodas prasmes apliecības autentiskumu, par komersanta vai organizācijas nosaukuma atbilstību Valsts valodas likuma prasībām vai par vietvārda pareizrakstību.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu 2013. gada 1. oktobrī tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis". Minētie noteikumi ir spēkā gandrīz sešus gadus, bet reāli pieprasījums pēc noteikumos minētajiem maksas pakalpojumiem nav, līdz ar ko nav iespējams prognozēt gūtos ieņēmumus. Visā šo gadu laikā ir bijuši divi gadījumi, kad privātpersonas ir vērsušās pēc MK noteikumos lūgtajiem pakalpojumiem (2018. gada decembrī un 2019. gada februārī).

Izvērtējot 2013. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1027 lietderību, nākas secināt, ka  minēto noteikumu ievērošanas nodrošināšana (budžeta plānošana) nav lietderīga un efektīva mērķa sasniegšanā. Kā arī administratīvās izmaksas minēto noteikumu ievērošanas nodrošināšanai nav samērīgas ar ieguvumu.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

 

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" (TMNot_060120_VVC_cenradis);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Par Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_060120_VVC_cenradis).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 20. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts valodas centra e-pasta adresi info@vvc.gov.lv

 

10.

Cita informācija

Nav

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta vadītājs, direktora vietnieks Viesturs Razumovskis, e-pasts: viesturs.razumovskis@vvc.gov.lv, tel. Nr. 67334633

Pievienotie dokumenti