Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Būvju klasifikācijas noteikumi

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Būvju īpašnieki un tiesiskie valdītāji

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Statistikas likuma pārejas noteikumu 2. punkta 12. apakšpunktam Ministru kabinetam līdz 2017. gada 31. maijam ir jāpārizdod Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" (turpmāk – noteikumi Nr. 1620).

Vienlaicīgi Ministru kabineta noteikumu projektam ir izvirzīts mērķis novērst klasifikācijā savstarpējās pretrunas, lai pēc būtības vienu un to pašu objektu vairs neklasificētu ar vairākiem kodiem, kā arī objektu apraksts būtu nepārprotams un pilnīgs atbilstoši pastāvošajai dzīves situācijai, piemēram:

1. skaidrāk izteikt nosacījumus, ar kādiem telpu grupas lietošanas veids ietekmē ēkas galveno lietošanas veidu;

2. novērst pretrunas dzīvojamo ēku un nedzīvojamo ēku definēšanā;

3. kazino un tamlīdzīgas azartspēļu zāļu ēkas un telpu grupas klasificēt tikai vienā pozīcijā – 1230;

4. viena dzīvokļa mājas dvīņu un rindu māju skaidrojumā atteikties no pazīmes, ka katram dzīvoklim ir savs jumts;

5. vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku klases skaidrojumā atbilstoši situācijai praksē atteikties no apzīmējuma "universālveikali";

6. pirtis klasificēt atbilstoši to ekonomiskai izmantošanai;

7. precizēt skaidrojumu koplietošanas telpu grupai

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2017. gada 27. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2017. gada 18. aprīlim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītājs Uldis Svilpe, tālrunis 67038468, elektroniskā pasta adrese – uldis.svilpe@vzd.gov.lv

 

 

Pievienotie dokumenti