Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Būvju klasifikācijas noteikumi

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Būvju īpašnieki un tiesiskie valdītāji

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 28 11. §) 3. punktā dotajam uzdevumam, kas paredz Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju izstrādāt jaunus būvju (vienotu teritorijas plānošanas un būvju) klasifikācijas noteikumus, kas ir balstīti uz teritorijas plānošanas klasifikāciju, bet vienlaikus nodrošina būvju klasifikācijas pielietošanu būvniecībā, ekonomikā un citās nozarēs.

Šobrīd tiek lietotas dažādas un savā starpā nesaistītas klasifikācijas – būves klasificē atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi", savukārt vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, kā arī teritorijas izmantošanai, tajā skaitā teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju, nosaka Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi". Minēto klasifikāciju sasaiste atvieglotu pašvaldības būvvalžu un teritorijas plānotāju darbu, nosakot, kādas ēkas un inženierbūves atļauts plānot un būvēt konkrētās teritorijās

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2020. gada 26. marta Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta 3. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2020. gada 17. martam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts Mārtiņš Riežnieks, tālrunis 67038665, elektroniskā pasta adrese – martins.rieznieks@vzd.gov.lv

 

 

 

Apkopojums par sabiedrības līdzdalībā saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem:

 https://www.vzd.gov.lv/files/sabiedribas_iebildumi_un_priekslikumi_par_mk_not_proj_buvju_klasifikacijas_noteikumi.docx   

 

 

 

Pievienotie dokumenti