1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteiktumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts tieši attiecas uz Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centru, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Speciālistu sertificēšanas centru, un zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu jomā sertificētas personas, kurām sertifikātu izsniedzis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Speciālistu sertificēšanas centru.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojuma "Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?" (apstiprināts ar Valsts kontroles 02.02.2018. lēmumu Nr. 2.4.1.-7/2017.)secinājumiem, Tieslietu ministrija izstrādāja Informatīvo ziņojumu un nonāca pie secinājuma, ka atšķirīgā mērnieku sertificēšanas institūciju pieeja mērnieku sertificēšanas un darbības uzraudzības jautājumiem nenodrošina sabiedrības tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, proti, pārliecību par sniegtā pakalpojuma un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu kvalitāti. Lai novērstu nepamatotus īpašuma tiesību ierobežojumus, nepieciešams nodrošināt vienotu pieeju sertificēšanas pamatjautājumiem, lai kontrole un uzraudzība pār sertificētajām personām (mērniekiem) būtu pēc iespējas iedarbīgāka un novērstu mērnieku pieļauto kļūdu rezultātā nepamatotos personu īpašuma tiesību ierobežojumus.

Projekta mērķis ir no pilnvaroto sertificēšanas institūciju saraksta izslēgt komersantus un noteikt, ka mērnieku sertificēšanu turpmāk veiks mērnieku profesionālās organizācijas izveidots sertificēšanas centrs.

Sertifikātu pārreģistrēšana notiks Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" (turpmāk – noteikumi Nr.1011) noteiktajā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalībai noteiktā termiņa beigām, likumprojekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr. 764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam”

  • Noteikumu projekts (TMNot_010620_MK764);
  • Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_010620_MK764).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2020. gada 20. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītājas vietnieces Ingrīda Reizina elektroniskā pasta adresi: Ingrida.Reizina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, elektroniskā pasta adrese: Olga.Zeile@tm.gov.lv