Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums" (turpmāk – projekts).

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Valsts zemes dienesta ierēdņi un darbinieki.

Netiešā veidā vērsts uz personām, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir zeme, vietējām pašvaldībām un  tās iesaistītas zemes konsolidācijā, zemes ierīcībā un teritorijas attīstības plānošanā, zemes ierīkotāji.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 10. panta trešajai daļai lēmumu par zemes konsolidācijas projekta izstrādes uzsākšanu, nosakot zemes konsolidācijas projektā iekļauto zemi, vai lēmumu par atteikumu uzsākt zemes konsolidāciju, ja nav iespējams sasniegt zemes konsolidācijas mērķus, pieņem Valsts zemes dienests. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 11. panta pirmo daļu zemes konsolidācijas projekta izstrādi atbilstoši savai kompetencei nodrošina Valsts zemes dienests un zemes ierīkotājs. Zemes pārvaldības likuma 12. panta pirmā daļa nosaka, ka zemes konsolidācijas projekta īstenošanu atbilstoši savai kompetencei nodrošina Valsts zemes dienests.

Ņemot vērā minēto, projekts paredz papildināt noteikumus Nr. 971 ar jaunu Valsts zemes dienesta funkciju – nodrošināt zemes konsolidāciju, kā arī ar jaunu uzdevumu minētās funkcijas izpildei – lēmumu pieņemšana par zemes konsolidācijas projekta izstrādes uzsākšanu, zemes konsolidācijas projekta izstrādes un īstenošanas nodrošināšana.

Saeimā 2015. gada 12. novembrī pieņemtais likums "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" paredz, ka no 2016. gada 1. janvāra Valsts zemes dienests nesniedz atzinumu par zemes ierīcības projekta grafisko daļu. 2015. gada 1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", atbilstoši kuriem Valsts zemes dienests vairs neveic teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saskaņošanu. Attiecīgi projekts paredz šo uzdevumu (3.21. apakšpunkta) svītrošanu no noteikumiem Nr. 971.

Ar likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kas stājās spēkā 2014. gada 4. janvārī, papildināts Civilprocesa likuma 82. pants ar septīto daļu, kurā noteikts, ka juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību. Tādējādi minētā norma liedz valsts pārvaldes iestāžu, tai skaitā Valsts zemes dienesta amatpersonām, kuras nav iestādes vadītājs, veikt jebkādu iestādes pārstāvību kasācijas instancē, tai skaitā, pārstāvēt iestādi tiesas sēdēs. Ņemot vērā minēto un to, ka Valsts zemes dienests kā lietas dalībnieks ir noteikts samērā daudz un dažādās civillietās, savukārt ģenerāldirektoram pārstāvēt Valsts zemes dienestu kasācijas instances tiesas sēdēs vai piesaistīt zvērinātu advokātu prasītu nesamērīgus resursus, noteikumos Nr. 971 nepieciešams noteikt regulējumu, kas ļautu citām noteiktām Valsts zemes dienesta amatpersonām pārstāvēt Valsts zemes dienestu kasācijas instancē civillietās.

Attiecīgi projekts paredz papildināt noteikumus Nr. 971, paredzot, ka Valsts zemes dienestu kasācijas instances tiesā civillietā pārstāv ģenerāldirektors, ģenerāldirektora vietnieks juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta direktors vai Juridiskās daļas vadītājs.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2017. gada 7.septembra Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2017. gada 28.augustam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Juridiskā departamenta Tiesību aktu uzraudzības daļas jurists Kristaps Tralmaks, tālrunis 67038604, elektroniskā pasta adrese – kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti