1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteiktumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 474 "Tieslietu ministrijas nolikums""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz sabiedrību kopumā un Tieslietu ministrijas darbiniekiem

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt ir aktualizēt Tieslietu ministrijas funkcijas atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, paredzot tās kompetenci zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā, valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena politikas jomā, precizējot kompetenci publisko reģistru jomā, kā arī aktualizējot padotības iestāžu uzskaitījumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalībai noteiktā termiņa beigām, noteikumu projekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projektam ""Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 474 "Tieslietu ministrijas nolikums""

  • Noteikumu projekts (TMNot_241120_TMnolikums)
  • Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_241120_TMnolikums).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2020. gada 9. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītājas vietnieces Ingrīdas Reizinas elektroniskā pasta adresi: Ingrida.Reizina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, elektroniskā pasta adrese: Olga.Zeile@tm.gov.lv