1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteiktumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un ģeodēzijā sertificētās personas, personas, kas vēlas iegūt sertifikātu zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un ģeodēzijā, Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir noteikt mērnieka profesijas pārstāvju sertifikācijas un uzraudzības pakalpojumu, ko veic Ministru kabineta pilnvarotas sertificēšanas institūcijas, tādējādi pildot valsts deleģēto funkciju, maksas apmēru.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalībai noteiktā termiņa beigām, likumprojekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības uzraudzības cenrādis”

  • Noteikumu projekts (TMNot_010620_cenrādis);
  • Noteikumu projekta pielikums (TMNotp_010620_cenrādis)
  • Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_010620_cenrādis).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2020. gada 20. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītājas vietnieces Ingrīdas Reizinas elektroniskā pasta adresi: Ingrida.Reizina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, elektroniskā pasta adrese: Olga.Zeile@tm.gov.lv