1.

Dokumenta veids

 

      Ministru kabineta noteikumu projekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

       Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma kārtību un maksu”” (turpmāk – Noteikumu projekts).

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

       Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

 

Tiesiskais regulējums ietekmēs personas – tiesību zinātņu doktorus, kas vēlēsies kļūt par zvērinātiem advokātiem (turpmāk – advokāts).

Tiesiskais regulējums ietekmēs advokātus, kas nebūs izpildījuši kvalifikācijas celšanas prasības un nebūs cēluši kvalifikāciju ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas viena kalendārā gada ietvaros.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2020. gada 22. oktobrī Saeimā 1. lasījumā tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā (turpmāk – Advokatūras likums), kas cita starpā paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt:

-  tiesību zinātņu doktoriem advokāta eksāmena kārtību un jomas, kurās tiek pārbaudītas advokāta amata pretendenta zināšanas un prasmes, kā arī advokāta eksāmena vērtēšanas kārtību;

- kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un kārtību, vērtēšanas kārtību;

- maksu tiesību zinātņu doktoriem par eksāmena kārtošanu;

 - maksu par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu. Ņemot vērā minēto izstrādāts Noteikumu projekts.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots virzīt, to izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē.

 

7.

Dokumenti

 

Ministru kabineta noteikumu projekts " Noteikumi par zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma kārtību un maksu”, un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2021. gada 8. janvārim, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes S.Šubes e-pasta adresi:
sindija.sube@tm.gov.lv.

 

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K.Miļevska, e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv tel.67036813.