1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekti

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekti:

  1. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi".
  2. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums tieši ietekmē 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" (turpmāk - SAM 3.4.1.) finansējuma saņēmēju. Savukārt netieši tiesiskais regulējums varētu ietekmēt SAM 3.4.1. mērķa grupu – tiesu un tiesībsargājošo institūciju personālu.

Kā arī tiesiskais regulējums tieši ietekmē 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" (turpmāk SAM 9.1.3.) finansējuma saņēmēju un mērķa grupu - Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta, kā arī pašvaldību, reliģisko organizāciju un nevalstisko organizāciju darbinieki, kuri strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem, vai ir iesaistīti specifiskā atbalsta īstenošanā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2019. gada 11. oktobrī Ministru kabinetā (turpmāk – MK) izskatīja informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu" un saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem SAM 3.4.1. tika piešķirts snieguma rezerves finansējums papildus pasākumiem esošo atbalstāmo darbību ietvaros.

Tieslietu ministrija, ņemot vērā snieguma rezerves finansējuma piešķiršanu, ar Finanšu ministriju ir saskaņojusi rezultatīvo radītāju palielināšanos, iesniedzot grozījumu priekšlikumus darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība". Līdz ar to 2015. gada 8. decembra MK noteikumos Nr. 704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājoši institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumu" (turpmāk – noteikumi Nr. 704) ir nepieciešams veikt grozījumus saistībā ar rezultatīvo rādītāju palielināšanos.

 

Savukārt ar MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā situācija līdz 2020. gada 14. aprīlim (saskaņā ar 2020. gada 7. aprīļa grozījumiem MK rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ir pieņemts ārkārtas situāciju valstī pagarināt līdz 2020. gada 12. maijam) ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Reaģējot uz MK š.g. 12. martā izsludināto ārkārtas stāvokli valstī saistībā ar COVID-19 izplatību, Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) sadarbībā ar ES fondu atbildīgajām iestādēm izskatīja iespējas ES fondu finansējuma novirzīšanai COVID-19 krīzes seku mazināšanai veselības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā. Tieslietu ministrija iesniedza vadošai iestādei Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes atbildībā esošo ES fonda līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu un pasākumu īstenošanas gaitu, iespējamo ieguldījumu un nozīmību pēc krīzes posmā un priekšlikumiem ES fondu finansējuma pārstrukturizācijai. Vadošā iestāde, izvērtējot Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju, aicina samazināt SAM 3.4.1. pieejamo finansējumu 310 000 euro (t.sk. ESF finansējumu 263 500 euro) to novirzot augstas prioritātes vajadzībām, palielinot SAM 9.1.3. noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu par 310 000 euro, kā arī precizēt noteikumus Nr. 704 un 2016. gada 26.aprīļa MK noteikumus Nr. 264 "darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi". Finansējuma novirzīšana neatstās ietekmi uz SAM sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 1.oktobrī.

7.

Dokumenti

TMAnot_180920_MKN704_264.docx;

TMNot_180920_MKN264.docx;

TMNot_180920_MKN704.docx

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020.gada 5.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Projektu departamenta ES Fondu nodaļas vecākās referentes S.Loces e-pasta adresi: signija.loce@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Signija Loce, tālr.67036812, signija.loce@tm.gov.lv