1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu jaunajam Liepājas cietumam Alsungas ielā 29, Liepājā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Liepājas pašvaldības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Teritorijas attīstības plānošanas likuma (turpmāk – Likums) 1. panta 7. punkts noteic, ka nacionālo interešu objekti - teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai. Savukārt Likuma 7. panta pirmās daļas 11. punktā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka, izveido un apstiprina nacionālo interešu objektus un to izmantošanas nosacījumus, ja citos likumos nav paredzēts citādi.

Likuma 10. panta pirmajā daļā noteikts, ka nozaru ministrijas sagatavo priekšlikumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tos virza nacionālo interešu objektu noteikšanai, un, ja nepieciešams, izstrādā tematiskos plānojumus.

Likuma 17. pantā noteikts, ka priekšlikumu par nacionālo interešu objektu izveidošanu sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai Ministru kabinetā attiecīgās nozares ministrija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, kuru teritoriju ietekmēs nacionālo interešu objekts.

Latvijas Sodu izpildes kodekss un Apcietinājumā turēšanas kārtības likums noteic ieslodzījuma izpildes kārtību. Kvalitatīva un sabiedrībai droša ieslodzījuma izpilde ir būtiska sabiedrības interešu nodrošināšana, jo:

  1. skar ieslodzīto cilvēktiesību īstenošanu;
  2. ieslodzījuma izpildei jābūt pēc iespējas drošai sabiedrībai.

Drošības apdraudējumus ieslodzījuma vietās var radīt aizliegtie priekšmeti (mobilie telefoni, naži utt.) un vielas (narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstvielas utt.), kas nepastāvot pietiekami lielām drošības zonām pie cietuma, var tikt pārmesti/pārsviesti pāri cietuma žogam un tādejādi nonākt ieslodzīto rīcībā. Tamdēļ ir nepieciešams veidot pietiekami lielas drošības zonas pie cietuma, lai novērstu minētos riskus. Ap cietumu nepieciešams radīt pietiekami lielas drošības zonas, lai gadījumā, ja pie cietuma robežas notiek kāda ārkārtas situācija (piemēram, ķīmisku vielu noplūde utt.) tas pēc iespējas mazāk ietekmētu drošu ieslodzījuma izpildi.

Ņemot vērā minēto, paredzētais jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29, Liepājā atbilst Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajiem valsts interešu objekta kritērijiem, kā arī, lai būtu iespējams nodrošināt nepārtrauktu un sabiedrībai drošu ieslodzījuma izpildi, jaunajam cietumam piešķirams nacionālo interešu objekta statuss.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta rīkojums un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) nosūtīts 2015. gada 17. augustā Liepājas pilsētas domei izvērtēšanai un saskaņošanai.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts (TM datne: TMRik_140815_objekts) un Ministru kabineta rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TM datne: TMAnot_140815_objekts).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

14 dienas pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā, rakstiski sniedzot viedokli Tieslietu ministrijai par projektu tā izstrādes stadijā.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Kristīne Ķipēna, tālr. 67046124, Kristine.Kipena@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti