Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu.

2.

Dokumenta nosaukums

“Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu” (turpmāk – noteikumu projekts.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgupa ir personas, kurām no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izmaksāti uzturlīdzekļi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 2017. gada 1. februārī stājās spēkā Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kura 13. panta pirmajā daļā noteikts deleģējums Ministru kabinetam noteikt uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma paraugu, iesniegumam pievienojamos dokumentus un kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 5. punktu līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. martam ir spēkā Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi Nr. 71  “Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kuri paredz uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma paraugu, iesniegumam pievienojamos dokumentus un kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts pieteikt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts.

Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 21. februārim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Sanita.Janevica@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Noteikumu projekts “Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”;
  2. Noteikumu projekta “Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (Anotācija).

 

Pievienotie dokumenti