Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība” projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu eksperti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 2016.gada 15.martā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kura 17. panta 11. daļā noteikts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt tiesu ekspertīžu  organizēšanas kārtību tiesu ekspertīžu iestādē  un gadījumos, ja ekspertīzi veic vairāku tiesu ekspertīžu iestāžu valsts tiesu eksperti vai privātie tiesu eksperti. Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 4.punktu līdz noteikumi ir jāizdod līdz 2016. gada 31. jūlijam.

Šobrīd šāda vienota tiesu ekspertīžu veikšanas kārtība nepastāv. Tas praksē rada gadījumus, kad komisijas ekspertīžu termiņi ir nesamērīgi gari, jo nav reglamentēta ekspertīzes organizēšanas kārtība, ja komisijā ir iesaistīti dažādu tiesu ekspertīžu iestāžu tiesu eksperti vai privātie eksperti, vai arī komisijas darbā piedalās tiesu eksperti, kas nestrādā tiesu ekspertīžu iestādē.

Noteikumu projekts nosaka kārtību tiesu ekspertīžu iestādē, kā arī kārtību, kā jārīkojas valsts tiesu ekspertam, kurš nestrādā tiesu ekspertīžu iestādē, vai privātajam tiesu ekspertam gadījumā, ja Tiesu ekspertu likuma 17.panta piektajā un sestajā daļā noteikto komisijas tiesu ekspertīzi veic vairāku tiesu ekspertīžu iestāžu tiesu eksperti, tajā skaitā komisijas darbā, iespējams, piedaloties valsts tiesu ekspertiem, kuri nestrādā tiesu ekspertīžu iestādē, un privātiem tiesu ekspertiem. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka visiem komisijā iekļautajiem ekspertiem ir vienādas tiesības un pienākumi, kā arī noteikti papildpienākumi tiesu ekspertam, kurš organizēs ekspertīzes veikšanu.

Kriminālprocesa likuma 201.pants paredz ekspertīzes uzdošanu ekspertīžu iestādei, bet nenosaka kārtību, kā jārīkojas ekspertīžu iestādes vadītājam. Noteikumu projekts reglamentē ekspertīžu iestādes vadītāja rīcību, izvēloties ekspertu, un nosakot pienākumu iestādei izdot iekšējos normatīvos aktus, kas reglamentē ekspertīžu materiālu apriti iestādē, kas nodrošinās pārskatāmu izpētes objektu (lietisko pierādījumu) apriti gan ekspertīzes laikā, gan ekspertīzi pabeidzot.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada maija otrajai pusei.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 11.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: daina.obuka@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu “Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība” projekts;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti