Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

„Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas centrālās iestādes funkciju īstenošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta regulējums kopumā attiecināms:

  • uz Latvijā dzīvojošiem uzturlīdzekļu prasītājiem/piedzinējiem
  • uz Eiropas Savienības valstī vai trešajā dzīvojošiem uzturlīdzekļu prasītājiem/piedzinējiem;
  • uz Latvijā, Eiropas Savienības valstī vai trešajā valstī dzīvojošiem uzturlīdzekļu parādniekiem/atbildētājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likuma 4. panta otrā daļa noteic, ka Padomes 2008. gada 18. decembra regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (turpmāk — Regula) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija). Kārtību un apjomu, kādā Fonda administrācija Regulā noteiktajos gadījumos sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno šajā regulā centrālajai iestādei noteiktās tiesības un funkcijas, kā arī pilda šajā regulā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru kabinets.

Likuma 4. panta trešā daļa noteic, ka Hāgas 2007. gada 23. novembra konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu (turpmāk — Konvencija) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Fonda administrācija. Kārtību un apjomu, kādā Fonda administrācija Konvencijā noteiktajos gadījumos sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno šajā konvencijā centrālajai iestādei noteiktās tiesības un funkcijas, kā arī pilda šajā konvencijā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru kabinets.

Noteikumi tika izdoti, lai uzsāktu regulas piemērošanu, savukārt 2014. gada 1. augustā stājās spēkā Noteikumu grozījumi, ar kuriem tika ieviests Konvencijas regulējums.

Ar Noteikumu projektu noteikumi pēc būtības netiek grozīti, taču, ņemot vērā, ka gan konvencijas, gan regulas piemērojamas tieši, atsevišķi Noteikumi punkti un Noteikumu VII nodaļa Noteikumu projektā netiek iekļauti, lai tieši nedublētu Regulas un Konvencijas saturu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts uz sešām lapām;
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz sešām lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 15. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristei S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti