1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Apcietinātās un notiesātās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Latvijas Republikas tiesībsargs 2018.gadā aktualizēja jautājumu par apstākļiem transportlīdzekļos, kas paredzēti ieslodzīto pārvadāšanai (konvojēšanai). Nepastāvot noteiktām prasībām transportlīdzekļiem un apstākļiem ieslodzīto konvojēšanai, nevar objektīvi izvērtēt to atbilstību satiksmes drošības kontekstā. Turklāt tas liedz arī iestādei (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) noteikt vienotas un pamatotas prasības, veicot transportlīdzekļa pārbūvi vai pielāgošanu ieslodzīto personu konvojēšanai. Līdz ar to pastāv iespējamība, ka apstākļi šajos transportlīdzekļos var nebūt droši ieslodzītām personām ceļu satiksmes drošības izpratnē. Savukārt no cilvēktiesību viedokļa raugoties, nav pieļaujama situācija, ka ieslodzītie tiek pārvietoti transportlīdzekļos, kuros apstākļi neatbilst ceļu satiksmes drošības prasībām, un var radīt draudus šo personu dzīvībai vai veselībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumu Nr.497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas" (turpmāk – Noteikumi Nr.497) 1.punktu, noteikumi nosaka kārtību, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona) nodrošina apcietinātā, ar brīvības atņemšanu notiesātā vai personas, kurai naudas sods vai piespiedu darbs aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (turpmāk – ieslodzītais), pārvešanu no ieslodzījuma vietas uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai un ieslodzītā apsardzi šāda veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā (turpmāk – pārvešana un apsardze). Noteikumu Nr.497 13.punkts noteic, ka ieslodzīto pārved ar ieslodzījuma vietas operatīvo transportlīdzekli, kura salons aprīkots ar vienu vai vairākiem slēdzamiem nodalījumiem (turpmāk – speciāli aprīkots transportlīdzeklis), citu ieslodzījuma vietas dienesta transportlīdzekli vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekli.

Ceļu satiksmes likuma 17.pants noteic, ka operatīvos transportlīdzekļus ir tiesības lietot juridiskajām personām, kuru sarakstu, kā arī operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtību apstiprina Ministru kabinets. Operatīvie transportlīdzekļi jāapzīmē un jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikā obligāto standartu prasībām.

Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" 4.16.apakšpunkts noteic, ka tiesības lietot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētos operatīvos transportlīdzekļus ir Ieslodzījuma vietu pārvaldei.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) īpašumā esošie operatīvie transportlīdzekļi ir aprīkoti atbilstoši 2009.gada 30.jūnija valsts standartam LVS 63:2015/A2:2017 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums".

Turklāt nevienā iepriekš minētājā normatīvajā aktā nav noteikts operatīvo transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums. Ievērojot minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesībsarga norādījumu, tiks veikti grozījumi noteikumu projektā ar mērķi papildināt Noteikumus Nr.497.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē septembra sākumā.

7.

Dokumenti

1.pielikums;

2.pielikums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2020.gada 28.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par noteikumu projektu jāiesniedz rakstveidā līdz 2020.gada 2. oktobrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Diana.Skavronska@tm.gov.lv un Igors.Kafijatullovs@ievp.gov.lv.   

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv.