1.

Dokumenta veids

Konceptuālais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai sniegtu iespēju atsevišķiem nozaru ministriem izdot trešajām personām saistošus normatīvos aktus - noteikumus

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Tieslietu ministram, saskaņā ar Ministru prezidenta A.K. Kariņa 2020. gada 11. februāra rezolūciju Nr. 2020-1.1.1./10-10, uzdots konceptuālo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 2020. gada 15. aprīlim.

7.

Dokumenti

1) Konceptuālais ziņojums “Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums”

2) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par konceptuālo ziņojumu "Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums"”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Projekta apspriešanā iespējams līdzdarboties līdz 2020.gada 20. martam, sniedzot rakstisku viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzam pieteikties līdzdalībai rakstiski, sniedzot viedokli par noteikumu projektu līdz 20.03.2020., informāciju nosūtot uz e-pasta adresi andris.vitols@tm.gov.lv. Atkarībā no saņemtajiem viedokļiem tiks plānota turpmāka ziņojuma virzība, kā arī turpmākas sabiedrības līdzdalības nepieciešamība.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministra padomnieks Andris Vītols (tālrunis: 67036842; e-pasts: andris.vitols@tm.gov.lv).

Pievienotie dokumenti