1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzītie, probācijas klienti, visu ģimenes locekļi un atbalsta personas, IeVP un VPD nodarbinātie

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) nosaka resocializācijas politikas attīstību, aptverot laika periodu līdz 2027. gadam. Pamatnostādnes detalizē Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (apstiprināts ar LR Saeimas 2020. gada 2. jūlija lēmumu Nr.418/Lm13) rīcības virziena “Drošība” 441.uzdevuma (Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot personāla pieejamību un nodrošinot adekvātu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību un NVO lomu) izpildes jautājumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 1.jūlijā.

7.

Dokumenti

Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projekts uz 34 lapām (datne: TMPamn_280621_resoc), 1.pielikums uz 34 lapām (datne:TMPamnp1_280621_resoc), 2.pielikums uz 9 lapām (datne:TMPamnp2_280621_resoc) un 3.pielikums 2 lapām (datne:TMPamnp3_280621_resoc).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par pamatnostādņu izstrādi un dotu iespēju izteikt viedokli, politikas plānošanas dokuments ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv un nosūtīts Valsts kancelejai publicēšanai tās tīmekļvietnē internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektu lūdzam sūtīt uz Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi Vita.Studente@tm.gov.lv līdz 2021.gada 26.jūlijam.  

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālruņa numurs 67046131, elektroniskā pasta adrese: Olga.Zeile@tm.gov.lv.