1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa amata pretendentu un locekļu atestācijas eksāmena kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļu amata pretendenti

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 27. panta ceturtā daļa nosaka, ka Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes locekļa amata pretendentu atlases komisija organizē un pieņem Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes locekļa amata pretendentu un Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļu atestācijas eksāmenu, kā arī deleģē Ministru kabinetu noteikt eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu.

Lai nodrošinātu minētā uzdevuma izpildi, kā arī, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļu atlasi, nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu, kur tiktu noteikts nepieciešamais zināšanu apjoms Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa amata pretendentam, kā arī pretendentu un Apelācijas padomes locekļu eksāmena kārtība.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_170715_RIAP_eksam), 1.pielikums (TMnotp1_170715_RIAP_eksam), 2.pielikums(TMnotp2_170715_RIAP_eksam), un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_170715_RIAP_eksam).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts ievietots Tieslietu ministrijas un Patentu valdes mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli un priekšlikumus par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi lietvediba@lrpv.gov.lv 30 dienas pēc projekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošais zinātniskais konsultants Jānis Ancītis, tālr. 67099609, Janis.Ancitis@lrpv.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti