Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.573 „Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugiem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir visas fiziskās un juridiskās personas, kuras saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 2.panta 9.punktu ir uzskatāmi par pārziņiem, un kuriem saskaņā ar FPDAL 21.pantu ir pienākums reģistrēt personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai saskaņā ar FPDAL 22.panta ceturto daļu ir pienākums reģistrēt izmaiņas personas datu apstrādē, vai saskaņā ar FPDAL 22.panta sesto daļu ir pienākums izslēgt personas datu apstrādi no personas datu apstrādes reģistra.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Datu valsts inspekcija saskaņā ar FPDAL 21.pantu reģistrē personas datu apstrādi likumā noteiktajos gadījumos. Ņemot vērā minēto, praksē vienam pārzinim var būt pienākums reģistrēt personas datu apstrādi vairākiem mērķiem, kas noteikti FPDAL 21.pantā. Piemēram, videonovērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai (reģistrējama apstrāde saskaņā ar FPDAL 21.panta 5.punktu) un personas datu apstrāde loterijas organizēšanai (reģistrējama apstrāde saskaņā ar FPDAL 21.panta 2.punktu).

Papildus, ja pārzinis vēlas uzsākt personas datu apstrādi jaunam mērķim, bet pārzinim jau ir reģistrēta personas datu apstrāde vienam vai vairākiem mērķiem, tad pārzinim, ir jāveic izmaiņas Datu valsts inspekcijā reģistrētajā personas datu apstrādē, tos noformējot kā izmaiņas iepriekš reģistrētajā personas datu apstrādē. Patreiz veidlapā, kuras pārziņi izmanto izmaiņu personas datu apstrādē reģistrācijai nav iekļauta atsevišķa sadaļa, kuru Pārzinis varētu izmantot, kad vēlas reģistrēt jaunu personas datu apstrādes mērķi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams pilnveidot un precizēt Datu valsts inspekcijā iesniedzamo personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumu, iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesniegumu par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugus.

Tāpat 2015.gada 15.maijā spēkā stājās Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumi Nr.216 „Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu atbilstības novērtējumu” un Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības””, kas paredz, ka pārziņiem ir jāveic personas datu apstrādes novērtējums. Ņemot vērā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecīgi ir jāprecizē personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma veidlapā ietvertā informācija.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā-septembrī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.573 „Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugiem”” (TMNot_140715_PDAVeid);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.573 „Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma, iesnieguma par izmaiņu izdarīšanu personas datu apstrādē un iesnieguma par personas datu apstrādes izslēgšanu no personas datu apstrādes reģistra veidlapu paraugiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_140715_PDAVeid).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Datu valsts inspekcijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015. gada 11.augustam atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015. gada 11.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Datu valsts inspekcijas direktore S.Plūmiņa

e-pasts: Signe.Plumina@dvi.gov.lv; tel.67223131

Pievienotie dokumenti