1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dizainparaugu pieteicēji un īpašnieki (Patentu valdes pakalpojumu lietotāji), kā arī šo personu pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts „Grozījumi Dizainparaugu likumā” (TA-1424) izskatīts Ministru kabinetā 2015.gada 4.augustā un atbalstīta tā iesniegšana Saeimai. Likumprojekta 6.pantā iekļauts jauns deleģējumu Ministru kabinetam noteikt dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu paraugus, lai noteiktu vienotu dizainparauga reģistrācijas pieteikumu un citu iesniegumu formu un saturu.

Ņemot vērā, ka Dizainparaugu likuma 25.panta ceturtajā daļā iekļauts deleģējums Ministru kabinetam noteikt dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu, lai neveidotu jaunus noteikumus un nepalielinātu izdoto Ministru kabineta noteikumu skaitu, nepieciešams Dizainparaugu likuma 15.pantā un 25.pantā noteiktos deleģējumus ietver vienā Ministru kabineta noteikumu projektā, veicot grozījumus esošajos Ministru kabineta 13.09.2005. noteikumos Nr.702 „Noteikumi par dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu”. Ņemot vērā, ka paredzamo noteikumu grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, ir izstrādāts jauns noteikumu projekts.

Projekta mērķis ir noteikt dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un dizainparaugu reģistrācijas apliecības paraugus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_070815_dizain_veidl) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_070815_dizain_veidl).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts ievietots Tieslietu ministrijas un Patentu valdes mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli un priekšlikumus par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi lietvediba@lrpv.gov.lv 30 dienas pēc projekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Patentu valdes Administratīvā departamenta juriskonsulte Linda Zommere, tālr. 67220208, Linda.Zommere@lrpv.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti