Uzņēmumu reģistrs informē par iespēju piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu"" izstrādes procesā.

Projekts attiecas uz komercreģistra valsts nodevām.

Projektam ir ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu.

Pozitīvi vērtējams, ka nosakot valsts nodevas apmēru balstoties uz administratīvajiem izdevumiem, samazinās izmaksas jaunas SIA, AS, personālsabiedrības un Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai, kas var atstāt pozitīvu ietekmi uz Doing business reitingu.

Taču vienlaikus tiek palielinātas valsts nodevas par  reorganizācijas līguma (lēmuma) projekta vai tā grozījumu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), pārveidošanu, par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti, kā arī par izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā un individuālā komersanta un komersanta filiāles izslēgšanu no reģistra. Līdz ar to komersantiem būs izmaksu pieaugums, vēršoties Uzņēmumu reģistrā.

Jāuzsver, ka valsts nodevu apmēri par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā būtiski nav pārskatīti kopš 2001. gada, kad tās tika noteiktas pirmo reizi līdz ar komercreģistra izveidošanu. 2014. gadā valsts nodevas tika pārvērstas no latiem uz eiro, savukārt 2016. gadā veiktie grozījumi bija vērsti uz valsts nodevu piemērošanas vienkāršošanu. Proti, valsts nodevu pozīcijas tika apvienotas un noapaļotas, lai tās vieglāk piemērot.

Pievienotie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Pielikums Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācija)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 664 "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu"

Rakstisku viedokli par projektu lūdzam sūtīt uz Reģistra e-pastu pasts@ur.gov.lv līdz 2021. gada 9. augustam.