Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vestajā komercreģistrā jau reģistrētie komersanti, kā arī tie, kas nākotnē iesniegs pieteikumus komersanta ierakstīšanai komercreģistrā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

  1. Ar Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.567 „Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā” nepieciešams aktualizēt atbilstoši grozījumiem augstāka juridiskā spēka normatīvajos aktos.
  2. Pieteikuma veidlapas ir nepieciešams pielāgot aizpildīšanai elektroniskā vidē, apstiprinot tās portatīvā dokumenta (Portable Document Format) formātā.
  3. Jāveic citas izmaiņas, lai padarītu tās pārskatāmākas un saprotamākas Reģistra klientiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādes stadijā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā”

Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi: http://www.ur.gov.lv/citi/veidlapas_ierakstiem_komercregistra_20150715.zip

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv līdz 2015.gada 31.jūlijam. Iesniedzot Uzņēmumu reģistrā viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte Jūlija Lukjanova, tel.67031848, Julija.Lukjanova@ur.gov.lv.