1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Netieši – fiziskas un juridiskas personas, kuras iepazīstas ar Latvijas Republikai saistošiem starptautisko līgumu tekstiem latviešu valodā. 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir noteikt starptautisko līgumu latviešu valodas tulkojumu tekstu precizēšanas procedūru, nosakot, ka lēmumu par tulkojuma precizējumu pieņem Saeimas Ārlietu komisija.

Likumprojekta spēkā stāšanās paredzēta vispārējā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, tiklīdz tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalība.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts "Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”" (datne: TMLik_190221_starpt.lig._tulkojumi) uz 1 lapas;

2. Likumprojekta "Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija): (datne: TManot_190221_starpt.lig._tulkojumi) uz 5 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 7. martam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi:
pasts@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītāja Sandra Vīgante, e-pasts: Sandra.Vigante@tm.gov.lv, tālrunis: 67036975.