1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zvērināti tiesu izpildītāji.

Personas, kurām ir prasījuma tiesības pret bezmantinieku mantu (kreditoriem), kā arī personas, kuras vēlas savā īpašumā iegādāties bezmantinieku mantas sastāvā esošu īpašumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot bezmantinieku mantā ietilpstošu nekustamu īpašumu atsavināšanas kārtību, veicinot kreditoru pieteikto prasījumu apmierināšanu.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu tiek noteikts, ka nekustamā īpašuma nesekmīgas atsavināšanas otrajā izsolē zvērināts tiesu izpildītājs var rīkot trešo izsoli ievērojot pirmās izsoles noteikumus, bet solīšanu sākot no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Vienlaikus ar Ministru kabineta noteikumu projektu tiek paplašināts par bezmantinieku mantu atzīstamās mantas loks, ļaujot zvērinātiem tiesu izpildītājiem noteikumu projektā īpaši norādītos izņēmuma gadījumos veikt Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu" noteiktās amata darbības arī attiecībā uz zemesgrāmatā neierakstītu nekustamu īpašumu, proti, uz tādu nekustamo īpašumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, bet kur tikai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā mantojuma atstājējs reģistrēts kā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai lietotājs.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots virzīt, to izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumi Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu".

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 23. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E. Timpares e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv