Statuss:
Noslēdzies
.

Eiropas Bēgļu fonda mērķis ir finansēt starptautiskas darbības vai darbības attiecībā uz patvēruma politiku un pasākumiem, kas attiecas uz bēgļiem un pārvietotām personām.

Fonda atbalstītās aktivitātes:

  • Kopienas sadarbības veicināšana Kopienas tiesību aktu un labās prakses īstenošanā;
  • starptautiska sadarbības tīkla un pilotprojektu izveide, kuri balstīti uz starptautiskām partnerattiecībām starp struktūrām divās vai vairākās dalībvalstīs un kuri paredzēti, lai veicinātu jauninājumus, atvieglinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu un uzlabotu patvēruma politikas kvalitāti;
  • starptautiskās izpratnes veicināšanas kampaņas par Eiropas patvēruma politiku un trešo valstu valstpiederīgo personu stāvokli un apstākļiem;
  • informācijas izplatīšana un apmaiņa, tostarp IT un komunikāciju tehnoloģijas izmantošana, par labās prakses apmaiņu un citiem Eiropas Bēgļu fonda aspektiem.

Detalizētāka informācija par Eiropas Bēgļu fondu pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund/index_en.htm , kā arī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mājaslapā:

http://www.iem.gov.lv/lat/es_fondi_un_programmas/solidaritate_un_migracijas_plusmas_parvaldibas_programma/