Statuss:
Noslēdzies

This publication has been produced within the project JUST/2013/JCIV/AG/4691 „The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice” with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are sole responsibility of the Ministry of Justice of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas īpašās programmas "Civiltiesības" finansiālu atbalstu projekta nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Par  publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

Eiropas Komisijas īpašā programmas "Civiltiesības" projekts „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”

(Granta līgums Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691)

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1. marts – 2015. gada 31. augusts

Projekta finansējums:
EUR 289 417,80 (80 % Eiropas Komisijas finansējums, 20 % līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:

Ungārijas Tieslietu ministrija

Asociētie partneri:

1. Austrijas Republikas Federālā Tieslietu ministrija;

2. Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrija;

3. Ungārijas Tiesu iestāde;

4. Latvijas Universitāte.

Mērķi:

Novērst šķēršļus Eiropas Savienības civiltiesību jomā, analizējot Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu civiltiesību jomā nacionālajā līmenī, kā arī veicinot Eiropas Savienības Tiesas judikatūras atbilstīgu piemērošanu nacionālā līmeņa spriedumos un tiesību aktu izstrādē.

Aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ungāriju, Apvienoto Karalisti un divām citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai apmainītos ar pieredzi, informāciju un zināšanām par labo praksi saistībā ar Eiropas Savienības judikatūras pārņemšanu un piemērošanu, kā arī kontroli pār minētajām procedūrām civiltiesību jomā;

2. Vadlīniju „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana” izstrāde;

3. Pētījuma „Eiropas Savienības Tiesas judikatūras civiltiesiskajā jomā ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm” izstrāde;

4. Projekta noslēguma konference;

5. Projekta rezultātu prezentēšana Latvijas Universitātē.

Preses relīzes:

Prezentēs projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” rezultātus

Īsteno projektu, lai novērstu šķēršļus Eiropas Savienības civiltiesību jomā

Uzsākts darbs pie projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”

Izstrādātas vadlīnijas Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrādē, pārņemšanā, ieviešanā un piemērošanā

Izstrādāts pētījums par Eiropas Savienības Tiesas judikatūras civiltiesiskajā jomā piemērošanu

Notiks projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” noslēguma konference