Statuss:
Noslēdzies
.

Projektu līdzfiansē Eiropas Savienība

Granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1459/EJ 30-CE-0409326/00-83

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada 1. jūlijs – 2013. gada 30. jūnijs

Projekta finansējums:
EUR 442 051,00 (89,79 % Eiropas Komisijas finansējums, 10,21 % budžeta līdzfinansējums)

Sadarbības partneri: Tiesu administrācija

Mērķis:

1. Ievērojami uzlabot videokonferenču izmantošanu nacionālajā un pārrobežu tiesvedībā;

2. Izstrādāt un ieviest videokonferenču rezervācijas sistēmu, kā arī integrēt to tiesu informācijas sistēmā;

3. Izveidot laika un izmaksu ziņā efektīvu tiesvedību, nodrošinot ar videokonferences iespēju aprīkoto tiesu zāļu aprīkošanu ar iekārtām lietisko pierādījumu demonstrēšanai, kas ievērojami samazinās papīra formāta dokumentu izmantošanu tiesvedībā un uzlabos pierādījumu demonstrēšanas procesu.

Aktivitātes
1. Videokonferenču rezervācijas sistēmas izstrāde un videokonferenču rezervācijas sistēmas integrēšana pieslēgtajās ārējās sistēmās

Projekta aktivitātes „Videokonferenču rezervācijas sistēmas izstrāde un videokonferenču rezervācijas sistēmas integrēšana pieslēgtajās ārējās sistēmās” uzdevumi ietvēra gan rezervācijas sistēmas lietošanas noteikumu izstrādi izmantošanai nacionālajā un pārrobežu tiesvedībā, gan videokonferenču rezervācijas sistēmas datu bāzes izstrādi, uzstādīšanu un integrēšanu Tiesu informācijas sistēmā. Aktivitātes ietvaros tika veikta datortehnikas iepirkuma organizēšana iegādājoties 72 datortehnikas iekārtu vienības, kas tika uzstādītas 56 tiesās visā Latvijā.

2. Tehnisko iekārtu uzstādīšana tiesvedības ekonomijas nodrošināšanai

Aktivitātē „Tehnisko iekārtu uzstādīšana tiesvedības ekonomijas nodrošināšanai” ietilpa ar videokonferences iespēju aprīkoto tiesas zāļu nodrošināšana ar iekārtām lietisko pierādījumu un DVD ierakstu demonstrēšanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu procedūru un ekonomiju tiesvedībā, ieskaitot pārrobežu rakstura tiesvedību. Atklātā konkursā tiesības lietisko pierādījumu demonstrēšanas iekārtu un DVD disku ierīču iegādei ieguva SIA „Lattelecom”. Iekārtas lietisko pierādījumu un DVD ierakstu demonstrēšanai tika uzstādītas 58 tiesas sēžu zālēs un 16 ieslodzījumu vietu zālēs. Projekta ietvaros tika nodrošinātas personāla apmācības jaunā tehniskā nodrošinājuma integrēšanai ikdienas darbā, apmācot 148 ieslodzījumu vietu un tiesu darbiniekus.