Statuss:
Noslēdzies
.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1573

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 1.septembris - 2013.gada 31.augusts

Projekta finansējums:
EUR 226 526,00 (80 % Eiropas Komisijas finansējums, 20 % budžeta līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:
1. Latvijas Republikas Valsts policija;
2. Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra;
3. Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija;

4. Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūra.

Mērķis:

Projekta mērķis ir izstrādāt drošas datorizētas procedūras starp kompetentajām iestādēm starptautiskajā sadarbībā krimināllietās, atvieglojot informācijas par tiesiskās palīdzības lūgumu sistematizēšanu un apriti. Informācijas sistēmā tiks sistematizēti visi tiesiskās palīdzības lūgumi pēc dažādiem kritērijiem, proti, būs zināmi visi tiesiskās palīdzības lūgumu veidi, to nosūtīšanas un saņemšanas tiesiskais pamatojums, atteikuma iemesli, būs apkopota informācija par spriedumos noteiktajiem sodiem, naudas sodu un konfiscēto naudu apmēriem utt. Turklāt datu bāze atvieglos statistikas datu apkopošanu un iesniegšanu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvjiem (piemēram, novērtēšanas gadījumos).

Aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas Republikas Tieslietu ministriju un Lietuvas Republikas Ģenerālprokuratūru

Projekta „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” ietvaros 2011.gada 27.septembrī notika pieredze apmaiņas brauciens uz Lietuvas Republikas Tieslietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīties un izvērtēt Lietuvas Tieslietu ministrijas un Lietuvas Ģenerālprokuratūras informācijas sistēmas. Partnerorganizāciju pieredze informācijas sistēmas lietošanā tiks ņemta vērā informācijas sistēmas izstrādē un izmantošanā Latvijā.

2. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūru

2011.gada 25.novembrī projekta „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” ietvaros notika pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūrā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Igaunijas Ģenerālprokuratūras informācijas sistēmu un tās darbību, kā arī izvērtēt to tiesiskās palīdzības lūgumu kontekstā, lai Igaunijas pieredzi ņemtu vērā izstrādājot informācijas sistēmu Latvijā.

3. Paplašinātā ekspertu darba grupas sanāksme

Projekta „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” ietvaros 2011. gada 16. decembrī tika organizēta „Paplašinātās ekspertu darba grupas sanāksme”. Pasākuma mērķis bija veidot platformu viedokļu apmaiņai starp projektā iesaistītajiem partneriem par informācijas sistēmas izveides praktisko norisi, lai gūtu ieskatu par to, kādu informāciju iesaistītās iestādes vēlas ievadīt informācijas sistēmā. Iegūtā informācija ļautu veiksmīgāk sagatavoties informācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par projektu, tā virzību un sagaidāmajiem rezultātiem. Sanāksmes dalībnieki apstiprināja nepieciešamību pēc šādas informācijas sistēmas izveidošanas un atbalstīja piedalīšanos projektā. Diskusiju ietvaros tika noskaidroti potenciālo informācijas sistēmas lietotāju viedokļi par nepieciešamajām informācijas sistēmas funkcijām, kā arī sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar informāciju tehnoloģiju ekspertu piedāvātajiem risinājumiem. Paplašinātās ekspertu darba grupas sanāksmē piedalījās Valsts policijas (VP), Ģenerālprokuratūras (ĢP) un Tieslietu ministrijas (TM) pārstāvji.

4. Iepirkums „Iepirkuma dokumentācijas projekta sagatavošana starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana”

Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” projekta „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” izsludinātajā iepirkuma konkursā „Iepirkuma dokumentācijas projekta sagatavošana starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošanas iepirkums” tiesības iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai ieguva SIA „AA Projekts”. 2012.gada 16.janvārī tika noslēgts līgums par iepirkuma dokumentācijas projekta sagatavošanu.

5. Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana

Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” projekts „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” paredz inovatīva instrumenta – informācijas sistēmas – izveidošanu starptautiskās sadarbības lūgumiem krimināllietās. Informācijas sistēmas funkcijas ir starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu sistematizēšana, apkopošana un statistikas pārskatu veidošana.

Atklātā konkursā „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināltiesiskajā jomā informācijas sistēmas izstrāde” tiesības uz starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu ieguva SIA „FMS”. Informācijas sistēma tika nodota 2013.gada 31.maijā, savukārt līdz 2013.gada 28.jūnijam datu bāzes izstrādātājs veica lietotāju apmācību un izstrādājis informācijas sistēmas lietošanas rokasgrāmatu.

2013.gada 20.septembrī spēkā stājās grozījumi Kriminālprocesa likumā, ar kuriem Kriminālprocesa likuma 673.pants tika papildināts ar jaunu trešo daļu, nosakot, ka ziņas par starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu saņemšanu, nosūtīšanu, izpildes gaitu un personām, kuras skar starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgums, reģistrē informācijas sistēmā. Tāpat šie grozījumi noteica deleģējumu Ministru kabinetam noteikt informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību, tajā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, ziņu glabāšanas termiņus, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve informācijas sistēmā iekļautajām ziņām, un šīm institūcijām pieejamo ziņu apjomu.

2013.gada 11.oktobrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr.1045 „Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 673.panta trešo daļu.