Statuss:
Noslēdzies
.

Granta līgums Nr. JUST/2010/JCIV/AG/0010-30-CE-0421163/00-50

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada oktobris – 2013. gada septembris

Projekta finansējums:
EUR 160 284,00 (80 % Eiropas Komisijas finansējums, 20 % budžeta līdzfinansējums).

Sadarbības partneri:
1. Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija;
2. Igaunijas Republikas Tieslietu ministrija;
3. Academy of European Law (Vācija).

Mērķis:
1. Veicināt tiesisko iestāžu sadarbību, tādējādi sniedzot ieguldījumu un radot Eiropas tiesiskuma telpu civillietās, balstoties uz savstarpējo sadarbību un uzticēšanos.
2. Veicināt šķēršļu likvidēšanu tādējādi nodrošinot pienācīgus pārrobežu civilās tiesvedības procesus dalībvalstīs.
3. Uzlabot kontaktus informācijas un sakaru apmaiņā starp tiesu un administratīvajām iestādēm un juridisko profesiju pārstāvjiem, tostarp atbalstot tiesisko apmācību, ar mērķi uzlabot sapratni starp šādām iestādēm un praktizējošiem juristiem.

Aktivitātes:

1. Apmācību seminārs „Pārrobežu civiltiesiskā sadarbība: iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas regula un dokumentu izsniegšanas regula” (Latvijā un Igaunijā)

No 2012. gada 24. līdz 25. maijam Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta „Civiltiesiskās sadarbības kvalitātes uzlabošana: ES līmeņa procedūras civillietās un iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas regula un dokumentu izsniegšanas regula” ietvaros notika apmācību kurss „Pārrobežu civiltiesiskā sadarbība: iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas regula un dokumentu izsniegšanas regula”.

Apmācību kursā tika runāts par divām regulām, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000, un Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstīm pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, kas Latvijā ir spēkā kopš iestāšanās brīža Eiropas Savienībā.

Apmācībās JUDr. Miloš Haťapka (Slovākija) un profesors István Varga (Ungārija) stāstīja par regulu vispārējiem piemērošanas nosacījumiem. Savukārt tiesneses Dr. iur. Zane Pētersone un Mag. iur. Dzintra Balta stāstīja par regulu specifisku piemērošanu nacionālās tiesvedības ietvaros ar ārvalsts elementa klātbūtni, piemēram, gadījumos, kad atbildētājs dzīvo Vācijā un tam būtu jāizsniedz tiesas dokumenti Latvijā notiekošās tiesvedības ietvaros, vai kad Latvijas tiesai Vācijā ir jāiegūst pierādījumi.

Pierādījumu iegūšana un dokumentu izsniegšana – varētu padomāt, ka šis jautājums ir svarīgs tikai tiesnesim, jo skar tieši praktiskus piemērošanas aspektus. Jā, no vienas puses tas tā ir, tiesnesim dokumentu izsniegšanas un pierādījumu iegūšanas regula ir pamata piemērošanas līdzeklis pārrobežu dokumentu izsniegšanā un pierādījumu iegūšanā. Protams, nevar arī aizmirst par Civilprocesa likuma paralēlu piemērošanu šajos jautājumos, tāpēc tiesnesim ir jāzina par šo regulu sniegtajām iespējām un piemērošanas nosacījumiem. Piemēram, vai dokumenti atbildētājam, kas dzīvo kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, būtu jāizsniedz, izmantojot tikai centrālo iestāžu starpniecību, vai arī ir iespējama dokumentu izsniegšana pa pastu. Vai pierādījumu iegūšana ir izmantojama personas adreses noskaidrošanā? No otras puses – arī lietas dalībniekam ir svarīgi zināt par regulu sniegtām iespējām, tiesībām un pienākumiem attiecībā uz tiem. Piemēram, vai lietas dalībniekam ir vai nav jātulko dokumenti, ja atbildētājs atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm? Vai pierādījumu iegūšanas regula ir piemērojama uz lūgumu nodrošināt pierādījumu, kas atrodas ārvalstī? Atbildes uz šiem un citiem jautājumi tika meklētas minētā apmācību kursa ietvaros.

No 2013. gada 24. līdz 25. janvārim šāds apmācību kurss norisinājās arī Igaunijā. Apmācību kursā piedalījās gan ārvalstu lektori - JUDr. Miloš Haťapka un István Varga, gan arī igauņu lektori - Mag. iur. Indrek Parrest un Mag. iur. Meeli Kaur.

2. Pētījums „Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze ”

3. Apmācību seminārs „Pārrobežu tiesvedība civillietās: Eiropas maksājuma rīkojums, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas izpildes rīkojums” (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā)

APMĀCĪBU MATERIĀLI