Statuss:
Noslēdzies
.

  Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Līgums Nr. JLS/CJ/2007-1/06

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. maijs - 2010. gada 30. aprīlis

Projekta finansējums:
EUR 234 991 (80% Eiropas Komisijas finansējums, 20% līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:

1. Rīgas Juridiskā augstskola;

2. The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (Lielbritānija);

3. The University of Genoa (Itālija);

4. Corporate Harmony Ltd. (Lielbritānija).

Mērķi:

Sekmēt tiesisko sadarbību, ar mērķi radīt Eiropas tiesiskuma telpu civiltiesībās, pamatojoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos, uzlabot saskarsmi, informācijas apmaiņu un savstarpējās attiecības starp tiesu un administratīvajām iestādēm, kā arī praktizējošajiem juristiem, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību.

Aktivitātes:

1. Starptautiska konference „Tiesas spriedumu pakļautība un izpilde pārrobežu lietās ģimenes tiesību jomās”

Lai sekmētu izpratni un iepazīstinātu nozares speciālistus ar jaunākajām tendencēm ģimenes tiesību pārrobežu aspektos projekta „Jaunākie un plānotie notikumi civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” ietvaros tika organizēta starptautiska konference „Tiesas spriedumu pakļautība un izpilde pārrobežu lietās ģimenes tiesību jomās”. Konferencē piedalījās tiesneši, Bāriņtiesas ierēdņi, ministriju darbinieki un speciālisti, kuru darba joma saistīta ar ģimenes tiesībām, savukārt lekcijas un darba grupas vadīja Latvijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes un Vācijas eksperti, kuri specializējas pārrobežu ģimenes lietās. Aktivitātes ietvaros sagatavots izdevums „Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde pārrobežu ģimenes lietās”, kurā sniegta informācija par Eiropas Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu EK Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas EK Nr. 1347/2000 atcelšanu (Briseles IIbis regula). Izdevums paredzēts plašam interesentu lokam – praktizējošiem advokātiem, juristiem, tiesnešiem, studentiem, pasniedzējiem, valsts iestāžu darbiniekiem, kā arī citām personām, kuru darbs saistīts ar ģimenes tiesībām saistītiem pārrobežu aspektiem. Izdevuma mērķis ir iepazīstināt minētās personas ar Regulā (EK) Nr. 2201/2003 ietvertajiem jautājumiem un ar tiem saistītajām aktualitātēm.

Konferences materiāli

Brošūra LV

Brošūra EN

2. Starptautisks apmācību kurss par jaunākajām attīstības tendencēm Eiropas Kopienu dokumentos, kas  saistīt ar konkurences tiesībām

Apmācību kurss „Jaunākie un plānotie notikumi civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” projekta „Jaunākie un plānotie notikumi civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” ietvaros tika organizēts ar mērķi sekmēt izpratni un veicināt zināšanu pārnesi par Regulu EK Nr. 1896/2006, ar kuru izveidota Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra, un Regulu EK Nr.861/2007, ar ko izveidota Eiropas procedūra maza apmēra prasību piemērošanas aspektiem. Lai sniegtu vispārīgu priekšstatu par Regulas Nr. 1896/2006 un Regulas EK Nr.861/2007 piemērošanu, apmācību kurss tika veltīts minēto Eiropas Savienības tiesību instrumentu vispārīgam apskatam un piemērošanas priekšnoteikumu analīzei un minēto regulu piemērošanai no Latvijas perspektīvas. Apmācību kursa ietvaros tika vadītas gan lekcijas, gan dalībnieku darbs grupās, kurās apskatīti abu regulu noteikumi, kas attiecināmi uz konkrētām tiesību jomām. Lekcijas un darba grupas vadīja Latvijas un Lielbritānijas eksperti, kuri specializējas Eiropas starptautiskajās privāttiesībās.

Apmācību kursa materiāli

 3. Starptautisks apmācību kurss „Pārrobežu civiltiesvedības – Eiropas maksājuma orderis un maza apmēra procedūras”

Zināšanu un sapratnes veicināšanai par Eiropas Savienības tiesību instrumentiem, kas ievieš autonomas, Eiropas līmeņa tiesvedības kārtības civillietās – Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (Regula EK Nr. 1896/2006[1]) un Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (Regula EK Nr.861/2007[2]), projekta „Jaunākie un plānotie notikumi civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” ietvaros tika organizēts apmācību kurss „Pārrobežu civiltiesvedības – Eiropas maksājuma orderis un maza apmēra procedūras”. Lai sniegtu vispārīgu priekšstatu par Regulu EK Nr.1896/2006 un Regulu EK Nr. 861/2007 tika aplūkoti regulu vispārējie principi un piemērošanas priekšnoteikumi, kā arī uzsvērta abu minēto Eiropas Savienības tiesību instrumentu mijiedarbība ar Civilprocesa likumu. Apmācību kursa laikā tika apskatīti jaunākie un turpmāk paredzētie grozījumi Civilprocesa likumā, lai nodrošinātu Regulas EK Nr. 1896/2006 un Regulas EK Nr.861/2007 sekmīgu īstenošanu Latvijā. Lekcijas un darba grupas vadīja starptautisko un Eiropas Savienības privāttiesību eksperts no Lielbritānijas, kā arī Latvijas tiesību eksperti, kuri specializējas gan Eiropas Savienības privāttiesību jautājumos, gan Latvijas civilprocesuālajā regulējumā.

Apmācību kursa materiāli

4. Starptautiska konference „Nereģistrētās partnerattiecības Eiropas Savienībā”;

Starptautiskā konference „Nereģistrētās partnerattiecības Eiropas Savienībā” projekta „Jaunākie un plānotie notikumi civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” ietvaros tika organizēta ar mērķi iepazīstināt nozares pārstāvjus ar zināšanām par partnerattiecību regulējumu salīdzinošā izpratnē, lai turpmāk praktiskajā darbā varētu izmantot iegūtās zināšanas gan piemērojot likumu, gan sniedzot juridisko palīdzību klientiem, jo īpaši attiecībā uz praksē pastāvošajiem pārrobežu kopdzīves gadījumiem. Lekcijas un darba grupas vadīja Latvijas un Apvienotās Karalistes eksperti, kas specializējušies nereģistrēto partnerattiecību jautājumos. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar pārskatu par mantisko aspektu risinājumu faktiskās kopdzīves kontekstā tiesu praksē Latvijā un salīdzinošajiem risinājumiem, kādi tiek piedāvāti citu valstu tiesiskajā regulējumā, kā par savstarpējām uzturēšanas prasībām, bērna interešu aizsardzību, pastāvošo partnerattiecību regulējumu Anglijā un Velsā, iezīmējot gan esošā regulējuma nianses, gan detalizēti pievērošoties iespējamiem piedāvājumiem regulējuma uzlabošanā. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījumu „Par vīrieša un sievietes nereģistrētu partnerattiecību tiesisko regulējumu Eiropā un Latvijā”.

Konferences materiāli

5. Seminārs „Praktizējošo juristu apmācības mediācijas metodēs”;

Seminārs „Praktizējošo juristu apmācības mediācijas metodēs” projekta „Jaunākie un plānotie notikumi civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” ietvaros tika organizēts ar mērķi sekmēt izpratni un veicināt zināšanu pārnesi par mediācijas principiem teorijā un praksē strīdos, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, ģimenes meditācijas jautājumiem t.sk. mediācijas tiesiskais ietvars un mediācijas iespējas pārrobežu strīdos un jaunākajām tendencēm, aktuālajiem jautājumiem un nākotnes perspektīvām saistībā ar mediāciju komerctiesībās, t.sk. interešu konflikta novēršana, kvalifikācijas prasības mediatoriem un mediācijai tiesiskajā ietvarā.

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru;

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.