.

Līguma Nr.  VS/2007/0476

Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 1. oktobris – 2008. gada 31. novembris

Projekta finansējums:
EUR 168 042 (80% Eiropas Komisijas finansējums, 20% valsts budžeta līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:

Latvijas Cilvēktiesību centrs

NVO " Kultūra. Tolerance. Draudzība. "

Latvijas Bībeles biedrība

biedrība " Dialogi.lv

Īpašu uzdevumu ministra  Sekretariāts sabiedrības integrācijas lietās

Latvijas Rektoru padome atbalsta asociācija

Mērķi:

Veicināt pretdiskriminācijas politikas īstenošanu Latvijas reģionos un masu mediju pārstāvju apmācību daudzveidības un iecietības jautājumos.

Apakšprojekti:

1. Mediju dažādība un jauna datu vākšanas stratēģija

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” apakšprojektu „Mediju dažādība un jauna datu vākšanas stratēģija” īstenoja Latvijas Cilvēktiesību centrs. Apakšprojekta mērķis ir veidot izpratni par nacionālo un Eiropu Savienības līmeņa pret diskriminācijas likumdošanu un politiku, kā arī veicināt padziļinātas izpratnes veidošanos par specifiskiem diskriminācijas jautājumiem.  Latvijas Cilvēktiesību centrs apakšprojekta ietvaros organizēja apmācību semināru sesiju žurnālistiem un valsts institūciju ekspertiem, kā arī konferenci „Daudzveidība medijos: Latvijas un Eiropas perspektīva”.

2. Baltijas valstu jauniešu informēšanas aktivitātes par dažādību un vienlīdzību

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” apakšprojektu „Baltijas valstu jauniešu informēšanas aktivitātes par dažādību un vienlīdzību” īstenoja biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība”. Apakšprojekta ietvaros tika organizēts apmācību semināru Baltijas valstu jaunatnes darbiniekiem un aktīvistiem - darbinieki un aktīvisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ieguva informāciju un zināšanas par rasisma un diskriminācijas problēmām, apsprieda līdztiesības, iecietības un dažādības jautājumus, kā arī pārrunāja esošo situāciju savās valstīs un to, kas traucē to šo jautājumu attīstībai. Izdoti tematiski bukleti un plakāti ar vispārīgu informāciju par diskrimināciju, Eiropas Savienības pret-diskriminācijas politiku, pret-diskriminācijas organizācijām Latvijā. Īpaša uzmanība tika veltīta tematiskām un radošām nodarbībām jauniešiem, organizējot tematiskas diskusijas, projektu darbnīcas, interaktīvās spēles un jauniešu vasaras skolu.

3. Apmācības skolotājiem „Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā daudzveidība”

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” apakšprojektu „Apmācības skolotājiem „Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā daudzveidība”” īstenoja biedrība „Latvijas Bībeles biedrība”. Apakšprojekta ietvaros tika īstenoti apmācību semināri skolotājiem “Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā daudzveidība”. Semināru laikā tika prezentēti referāti „Reliģiskā situācija Latvijā no 1990. līdz 2000. gadam un tās ietekme uz reliģiskās izglītības stratēģijām”, „Ekumenisms postmodernisma skatījumā”, „Reliģiskās  izglītības un audzināšanas paradigmas Latgalē”, kā arī raisītas diskusijas par reliģiskās daudzveidības tematiku. Semināra rīkotāji prezentēja mācību līdzekļus, kas izmantojami reliģiskās dažādības mācīšanai, semināra apmeklētāji piedalījās informatīvās ekskursijās, apmeklējot budistu templi Baltezera apkārtnē, Armēņu baznīcu un musulmaņu lūgšanas namu Rīgā. Aktivitātes ietvaros  sagatavots mācību materiāls, kas izplatīts skolotājiem, kuri pasniedz ar reliģijas problemātiku saistītus priekšmetus.

4. KiberLatvija – no naida brīva zona

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” apakšprojektu „KiberLatvija – no naida brīva zona” īstenoja biedrība „Dialogi.lv”. Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros veikts interneta naida runu monitorings, turklāt sadarbībā ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (portālu un blogu redaktoriem) tika veikta naidīgu komentāru izdzēšana.  Sagatavota brošūra „Internets bez naida” par naida runas problēmām un Eiropas Savienības pieejām to risināšanai. Organizētas tematiskas diskusijas par naida runas problēmā, kā arī  sniegtas juridiska un rakstura palīdzību mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām par naida runu jautājumiem.

5. Vienlīdzība dažādībā

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” apakšprojektu „Vienlīdzība dažādībā” īstenoja Īpašu uzdevumu sabiedrības integrācijas lietu sekretariāts.  Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros organizēts eseju konkurss jauniešiem „Latvija – vienlīdzība dažādībā” ar mērķis veicināt jauniešu izpratni par iecietības un vienlīdzības jautājumiem, kā arī rosināt jauniešus iesaistīties dažādības un tolerances jautājumu veicināšanā Latvijas sabiedrībā. Sagatavotas un izdotas īpaša dizaina pastkartes un plakāti latviešu, krievu un angļu valodās, kas simbolizē ideju, ka atšķirīgi indivīdi veido un bagātina Latvijas sabiedrību.

 

6. „Tu esi tiešām aicināts” izpratnes veidošanas kampaņa par pret- diskriminācijas jautājumiem ārzemju studentiem Latvijā

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” apakšprojektu „Tu esi tiešām aicināts!”” īstenoja biedrība „Rektoru padomes atbalsta biedrība”. Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros organizētas apaļā galda diskusijas par rasisma problēmām konferences „Veicinot toleranci Latvijā” ietvaros, veidoti apmācību semināri ārzemju studentiem par starpkultūru saskarsmes un pašaizsardzības jautājumiem, īstenotas ārzemju studentu dienas Latvijas augstskolās, kā arī izdota rokasgrāmata „Kas jāzina ārzemju studentiem studējot Latvijā”.

7. Labākā prakse romu bērnu mācīšanā: dalies savā pieredzē darbā ar čigānbērnu

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā III” apakšprojektu „Labākā prakse romu bērnu mācīšanā: dalies savā pieredzē darbā ar čigānbērnu” īstenoja biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”.  Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros veikta Latvijas mācību iestāžu aptauja „Labākā pieredze čigānu bērnu mācīšanā”. Aptaujas rezultāti izmantoti skolotāju pieredzes krājuma „Latvijas pedagogu pieredze darbā ar čigānu bērniem” sagatavošanai, kurā iekļauti skolotāju pieredzes apraksti, metodiskie ieteikumi un praktiski izmantojami mācību materiāli darbā ar čigānu bērniem, piemēram, pasakas un stāsti bērniem latviešu un čigānu valodās. Pieredzes krājuma eksemplāri izplatīti pedagogiem un skolotāju palīgiem visās Latvijas pilsētās, kurās ir lielākās čigānu diasporas, kā arī nosūtīti Latvijas pedagoģiskajām augstskolām.