.

Līgums Nr. VS/2008/0514

Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. decembris – 2009. gada 30. novembris

Projekta finansējums:
EUR 295 656 (80% Eiropas Komisijas finansējums, 20% valsts budžeta līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:

Biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība”

Biedrība „Dialogi.lv”

Biedrība „Latvijas Bībeles biedrība”

Biedrība „Rektoru padomes atbalsta biedrība”

Biedrība „Politiskās izglītības iniciatīva”

Biedrība „Latvijas jaunatnes padome”

Biedrība „Jaunatne pret AIDS”.

Mērķi:

Veicināt pret diskriminācijas politikas īstenošanu Latvijas reģionos, kā arī sniegt informāciju Latvijas sabiedrībai par daudzveidības un iecietības jautājumiem.

Apakšprojekti:

 1. Informēšanas kampaņa par diskriminācijas jautājumiem ārzemju studentiem. Tolerances veicināšana Latvijā

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” apakšprojektu „Informēšanas kampaņa par diskriminācijas jautājumiem ārzemju studentiem. „Tolerances veicināšana Latvijā”” īstenoja biedrība „Rektoru padomes atbalsta biedrība”. Apakšprojekta ietvaros organizētas ekspertu, lēmumpieņēmēju, plašsaziņas līdzekļu un augstākās izglītības mācību iestāžu pārstāvju diskusija par rasisma problēmām. Īstenotas ārzemju studentu dienas Latvijas augstskolās, rīkotas apaļā galda diskusijas „Cik multikulturālas ir universitātes Rīgā?”, „Ārzemju studentu kulturālā un sociālā integrācija Latvijas akadēmiskajā vidē” un semināri par starpkultūru komunikāciju. Organizēta 4. maijā pieņemšana ārzemju studentiem „Tu esi tiešām gaidīts Latvijā”, veidota ceļojošā foto izstāde „Kā Latviju redz ārzemju studenti?” un īsfilmas „Starptautiskie studenti Latvijā” - par starptautisko studentu pieredzi sagatavošana, kā arī izdots buklets ārzemju studentiem „Laipni aicināts studēt Latvijā”.

2. Izstāde „Mainīgās sejas”

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” apakšprojektu „Mainīgās sejas” īstenoja biedrība „Jaunatne pret AIDS”. Apakšprojekta ietvaros izveidota izstāde „Moving faces” par diskrimināciju un tās apkarošanas veidiem. Izstāde tika organizēta kā ceļojums pa diskriminēto personu stāstiem, izmantojot fotogrāfijas, plakātus, zīmējumus, grafiti, instalācijas un audio materiālus. Organizēts pastkartīšu konkurss (Baddog pastkartes) jauniešiem, kā arī izdots informatīvs bukleta par diskriminācijas jautājumiem jauniešiem.

3. Koalīcija tolerancei un antidiskriminācijai - forums Latvijas NVO

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” apakšprojektu „Koalīcija tolerancei un antidiskriminācijai - forums Latvijas NVO” īstenoja biedrība „Dialogi.lv”. Apakšprojekta aktivitātāšu ietvaros tika organizēts nevalstisko organizāciju forums, kurā nevalstiskā sektora pārstāvji prezentēja aktivitātes, kas veiktas diskriminācijas apkarošanas un iecietības veicināšanai Latvijā. Izstrādāta rokasgrāmata par nevalstisko organizāciju labo praksi diskriminācijas apkarošanā Latvijā un Eiropā. Veikta deklarācijas projekta „Latvijas NVO koalīcija iecietībai un cilvēktiesībām” sagatavošana.

4. Jauno politiķu izglītošana par vienlīdzības un dažādības jautājumiem

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” apakšprojektu „Jauno politiķu izglītošana par vienlīdzības un dažādības jautājumiem” īstenoja biedrība „Latvijas jaunatnes padome”. Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros izdots informatīvs materiāls „Vienādas tiesības dažādā sabiedrībā”, kā arī organizēti izglītojoši semināri Rīgā, Daugavpilī un Liepājā jauniešiem – jaunajiem politiķiem, par dažādības vadību un vienlīdzības politiku.

5. „Etniskā dažādība un lēmumu pieņemšana: politiķu un minoritāšu dialogs”

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” apakšprojektu „Etniskā dažādība un lēmumu pieņemšana: politiķu un minoritāšu dialogs” īstenoja biedrība „Politiskās izglītības iniciatīva”. Aktivitāšu ietvaros rīkoti forumi mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām un politiķiem par tēmām: „Etniskā piederība  kā faktors lēmumu pieņemšanas procesā”, „Rase un rasisms Latvijā – politiskās dienaskārtības jautājumi”, „Romi darba tirgū – diskriminācija un piedāvātie risinājumi”, „Vai ir pieļaujami citi ziemassvētki? Tradicionālo minoritāšu reliģiskā daudzveidība: savādākā atzīšana”, „Jauno vizuālo minoritāšu dažādās grupas – kā mazināt bailes no imigrantiem?”, „Kopēja vēsture un dažādības pieredze – Latvijas etniskās minoritātes”, „Naida runas novēršana politiskajā telpā – diskusijas politisko vēlēšanu kampaņās”.

6. „Apmācības skolotājiem "Reliģiskās dažādības tematika izglītībā - Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija"”

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” apakšprojektu "Apmācības skolotājiem "Reliģiskās dažādības tematika izglītībā - Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija"" īstenoja biedrība „Latvijas Bībeles biedrība”. Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros tika organizēti semināri skolotājiem par reliģijas mācību skolās, seminārā apspriestās tēmas un izdarīties secinājumi apkopoti rakstu krājumā, kas izmantojams kā mācību līdzeklis reliģiskās dažādības mācīšanai skolās.

7. „Dažādības un pret-diskriminācijas apmācību sekmēšana Latvijas reģionu skolās”

Projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” apakšprojektu „Dažādības un pret-diskriminācijas apmācību sekmēšana Latvijas reģionu skolās” īstenoja biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība”. Apakšprojekta aktivitāšu ietvaros organizēts seminārs skolotājiem un sociālajiem pedagogiem par dažādības jautājumiem, multikulturālismu, etniskās diskriminācijas apkarošanu un pret-diskriminācijas apmācību skolu programmās. Izstrādāta skolotāju un sociālo darbinieku rokasgrāmata par starpkultūru dialogu un pret-diskriminācijas apmācību.

Projekta LED IV ietvaros Tieslietu ministrija rīkoja trīs seminārus tiesnešiem „Diskriminācijas daudzveidības Latvijā un citās ES valstīs pētīšana – salīdzinošā pieeja” par diskriminācijas apkarošanas lietām Latvijā un citās ES dalībvalstīs. Divu dienu semināri tika rīkoti Rīgā, Kuldīgā un Rēzekne. Semināru dalībnieku mērķa grupa bija tiesneši un Latvijā praktizējoši juristi. Semināru laikā tika apskatīti jautājumi par diskriminācijas koncepciju, atšķirīgu attieksmi, iespējamajiem diskriminācijas pamatiem (vecums, dzimums, etniska un rasu piederība bija semināru diskusiju pamatā), jomām un direktīvu pamatjēdzieniem, tiešo un netiešo diskrimināciju, personas aizskaršanu, seksuālo aizskaršanu, viktimizāciju. Tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar attaisnotu atšķirīgu attieksmi, izņēmuma situācijām un aplūkota ieteicamā metodoloģija vērtējot faktus un piemērojot normas, kā arī tika skatīti procesuālie jautājumi un pierādīšanas pienākums.