.

„Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma –  PROGRESS” ir finanšu instruments, ar kura palīdzību tiek atbalstīta Eiropas Savienības politikas īstenošana un koordinācija sekojošās jomās:

 • nodarbinātība;
 • sociālā iekļautība un aizsardzība;
 • darba apstākļi;
 • diskriminācijas izskaušana;
 • dzimumu līdztiesība.

Programmas galvenais mērķis ir atvieglot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu.

Programmai ir šādi vispārējie mērķi:

 • uzlabot zināšanas un izpratni par situāciju dalībvalstīs un citās valstīs, kas piedalās programmā, analizējot, izvērtējot un rūpīgi pārraugot politiku;
 • jomās, uz kurām attiecas programma, atbalstīt statistikas instrumentu un metožu, kā arī kopējo rādītāju attīstību, attiecīgos gadījumos, iedalot tos pa dzimuma un vecuma grupām;
 • vajadzības gadījumā atbalstīt un uzraudzīt Kopienas tiesību aktu un, attiecīgos gadījumos, Kopienas politikas mērķu īstenošanu dalībvalstīs, un izvērtēt to efektivitāti un ietekmi;
 • Eiropas mērogā veicināt sadarbības tīklus, savstarpējas mācības, kā arī labas prakses un inovatīvu pieeju apzināšanu un izplatīšanu;
 • veicināt ieinteresēto pušu un plašas sabiedrības informētību par Kopienas politikas jomām un mērķiem, ko īsteno saskaņā ar katru no piecām programmas iedaļām;
 • palielināt galveno Eiropas līmeņa tīklu spēju, attiecīgi, veicināt, atbalstīt un turpmāk attīstīt Kopienas politiku un mērķus.

Detalizētāka informācija par „Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma –  PROGRESS”   pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=lv , kā arī Latvijas Republikas Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/text/598