Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/009/005

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada maijs - 2014. gada aprīlis

Projekta finansējums:
EUR 379 907 (100% Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums)

Sadarbības partneri:

Valsts zemes dienests

Juridiskās palīdzības administrācija

Uzņēmumu reģistrs

Tiesu administrācija

Mērķi:

Veikt Tieslietu ministrijas padotības iestāžu – Uzņēmumu reģistra, Tiesu administrācijas, Juridiskās palīdzības administrācijas un Valsts zemes dienesta – iestāžu specifisko informācijas sistēmu pielāgošanu euro.

Aktivitātes:

Tieslietu ministrijas vienotā projekta ietvaros eiro ieviešanai tiks pielāgotas šādas informācijas sistēmas:

1.Valsts zemes dienestā:

Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (t.sk. Nekustamā īpašuma tirgus IS kā Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS sastāvdaļa);

Lauku zemes izpirkšanas reģistrs;

Valsts zemes dienesta Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēma;

Valsts zemes dienesta datu izplatīšanas sistēma;

Valsts zemes dienesta datu apmaiņas sistēmas un Webservisi.

2.Juridiskās palīdzības administrācijā – Valsts kompensācijas reģistrs

3.Uzņēmumu reģistrā – Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma

4.Tiesu administrācijā:

Izpildlietu reģistrs;

Tiesu informācijas sistēma;

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata;

Datu izplatīšanas sistēma.