Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/010

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada decembris - 2012. gada decembris

Projekta finansējums:
LVL 583 083,27 (85% Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums; 15% valsts budžeta līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi

Valsts reģionālās attīstības aģentūru

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Mērķi:

Projekta mērķis ir papildināt Iedzīvotāju reģistra funkcionalitāti, izveidojot vienotu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmu (turpmāk- CARIS), lai rastu iespēju reģistrēt Civilstāvokļa aktus jebkurā dzimtsarakstu nodaļā un nodrošinātu nepārtrauktu aktuālas un ticamas reģistru informācijas pieejamību jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, paaugstinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā sadarbība starp Civilstāvokļa aktu reģistrācijā iesaistītajām iestādēm kļūs efektīvāka, kā arī tiks samazināts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem.

Aktivitātes:

1. Programmatūras izstrādes un ieviešanas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana

Aktivitātes ietvaros Tieslietu ministriju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes eksperti veica CARIS programmatūras izstrādes un ieviešanas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu

2. CARIS programmatūras un e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana

Projekta īstenošanas laikā aktivitātes „CARIS programmatūras un e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana” ietvaros, izveidoti 5 e-pakalpojumi:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana;
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.
4. Reģistru ierakstos iekļauto ziņu un aktuālās informācijas sniegšana valsts pārvaldes    iestādēm;
5. Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma.

3. Infrastruktūras iegāde CARIS darbības nodrošināšanai un e-pakalpojumu sniegšanai
Tieslietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes eksperti aktivitātes „Infrastruktūras iegāde CARIS darbības nodrošināšanai un e-pakalpojumu sniegšanai” ietvaros sagatavoja nepieciešamo dokumentāciju (tehniskā specifikācija) datubāzu vadības sistēmas standartprogrammatūras iepirkumam, datu bāzes vadības sistēmas licenču iegādei un serveru tehnikas iepirkumam. Papildus aktivitātes ietvaros organizēts iepirkums par standartprogrammatū un licenču iegādi.

4. E-pakalpojumu izvietošana Tieslietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un www.latvija.lv tīmekļa vietnēs

Projekta ieviešanas laikā izveidotie e-pakalpojumi „Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana”, „Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana”, „Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana”, „Reģistru ierakstos iekļauto ziņu un aktuālās informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm” un „Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma”  izvietoti Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē – www.tm.gov.lv. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa vietnē- www.pmlp.gov.lv, kā arī portālā www.latvija.lv, nodrošinot pakalpojuma plašu pieejamību.

5. Publicitātes pasākumi

Projekta īstenošanas laikā aktivitātes „Publicitātes pasākumi” ietvaros nodrošināta regulāra informācijas publicēšana Tieslietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapās. Projektam noslēdzoties tika veikta informatīvu vēstuļu sagatavošana Latvijas pašvaldībām un iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm par izveidotajiem e-pakalpojumiem.