Statuss:
Noslēdzies
.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķis ir veicināt sociālās un ekonomiskās kohēzijas pastiprināšanos, samazinot reģionālās atšķirības, sniedzot palīdzību reģionālās ekonomikas attīstībai un strukturālai pielīdzināšanai, ieskaitot panīkušo rūpniecisko reģionu atveseļošanu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbība koncentrēta vairākās prioritārās jomās, kas atspoguļo konverģences, reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķu raksturu. Fonda finansējums it īpaši attiecas uz:

  • investīcijām, kas veicina ilgtspējīgu darba vietu veidošanu;
  • investīcijām infrastruktūrā;
  • atbalsta pasākumiem reģionālajai un vietējai attīstībai, ieskaitot palīdzību un pakalpojumus uzņēmumiem, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  • tehnisko palīdzību.

Detalizētāka informācija par Eiropas Reģionālās attīstības fondu pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_lv.htm, kā arī mājaslapā: http://www.esfondi.lv