Statuss:
Noslēdzies
eu
logo

Projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" 

2021. gada 15. septembrī tika uzsākts projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" ("Design of Information Sources to Identify and Resolve Financial Distress in Latvia"), kas tiek īstenots 17 mēnešu garumā.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

Projekts fokusējas uz vairākiem finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai svarīgiem jautājumiem attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem un patērētājiem. Projekta uzdevums ir:

 • izzināt šo grupu raksturojošās īpašības un paradumus informācijas ieguvē;
 • veikt padziļinātu izpēti par jau pašlaik pieejamiem informācijas avotiem un piedāvāt stratēģiju atbilstoša informācijas pasniegšanas veida vai veidu izveidei;
 • izstrādāt informācijas saturu.

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju (Reformu ģenerāldirektorātu) un PwC Latvija vadīto finanšu, juridisko un komunikācijas ekspertu konsorciju ir pabeiguši 17 mēnešu projektu, lai izvērtētu Latvijā pieejamos informācijas resursus par finansiālajām grūtībām. Projekta, kuru finansē Eiropas Savienība ar Tehniskā atbalsta instrumenta starpniecību, mērķis ir atbalstīt Latvijas sabiedrības finansiālo labklājību pašreizējā inflācijas spiediena apstākļos. Projekta rezultāti un ieteikumi ir iesniegti Tieslietu ministrijai.

Projekts parādīja, ka liels skaits cilvēku, jo īpaši patērētāju grupā  ir meklējuši informāciju par finansiālo grūtību pārvaldību, bet informētība par iespējām, kas pieejamas, lai risinātu finansiālas grūtības, ir zema.

Projekta galvenais rezultāts ir Tieslietu ministrijai sniegtie ieteikumi turpmākai rīcībai, lai palīdzētu  privātpersonām un uzņēmumiem, kas meklē informāciju par finansiālām grūtībām.

Tie ietver inovatīvu “ceļa kartes” prototipu turpmākai izmantošanai lietotājam draudzīgā tīmekļa vietnē, kas novirzīs uz labākajām iespējām un informāciju, kas pieejama finansiālo grūtību pārvaldībai. Kad tas būs īstenots, tas ievērojami atvieglos informācijas iegūšanu par to, kā rīkoties, kad patērētāji un uzņēmumi nonākuši finansiālās grūtībās.

Projektā tika sniegti arī pieci būtiski ieteikumi, kā uzlabot saziņu ar uzņēmumiem un patērētājiem, ņemot vērā divas cieši saistītas tēmas –  finanšu pratība un agrīnā brīdināšana:

 1. sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, lai koordinēti īstenotu aktivitātes,
 2. atbilstoši mērķauditorijai izstrādāt lietotājam draudzīgāku saturu,
 3. nepieciešams izmantot gan digitālos, gan tradicionālos   informācijas kanālus,
 4. pašvaldībās, kā arī tādās iestādēs kā Valsts probācijas dienests un Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenojami projekti, lai palīdzētu saviem klientiem saprast, kā tikt galā ar finansiālajām grūtībām,
 5. izpratnes veicināšanas un informēšanas kampaņas realizēšana.

Projekts ir daļa no jaunas ES pieejas, kuras mērķis ir mudināt uzņēmumus savlaicīgi rīkoties, lai pārvarētu jebkādas finansiālas grūtības un uzlabotu savas izredzes uz sekmīgu attīstību. Tā pamatā ir Tieslietu ministrijas nesen veiktā analīze par parāda pārstrukturēšanu Latvijā ar Reformu ģenerāldirektorātu un ERAB atbalstu un ministrijas 2022. gadā ieviestā reforma, lai visneaizsargātākajiem patērētājiem nodrošinātu parāda dzēšanas procedūru.

tgndfv

Projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" ir izvērtēta esošā situācija attiecībā uz informācijas pieejamību mazajiem (tai skaitā mikro) un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem (piemēram, individuālajiem komersantiem) un patērētājiem par pieejamo juridisko, administratīvo un finanšu atbalstu un risinājumiem finanšu grūtību risināšanā.

dc

Novērtējuma rezultātā identificētas mērķa grupu raksturojošās iezīmes un paradumi saistībā ar finanšu informācijas iegūšanu, kā arī apzināti jau esošie informācijas avoti, kas sniedz atbildes uz jautājumiem saistībā ar finanšu grūtību apzināšanu un atrisināšanu. Tāpat identificētas finanšu pratības un finanšu grūtību risināšanas jomas, kurās mērķa grupām trūkst prasmes un zināšanas.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

 

 

Turpinot projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" īstenošanu, ir izstrādāts Rekomendāciju ziņojums. Tā mērķis ir izstrādāt rekomendācijas Tieslietu ministrijai un citām publiskās pārvaldes iestādēm par komunikāciju ar MVU, uzņēmēju un patērētāju mērķa grupām par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu.

Konkrētas izstrādātās rekomendācijas atainotas zemāk attēlā.

c

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

Turpinot projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" īstenošanu, ir izstrādāts Rīcības plāns. Tas veidot, balstoties uz Rekomendāciju ziņojumā nodefinēto komunikācijas mērķi un uz tā bāzes definētajām rekomendācijām šī mērķa sasniegšanai. Lai nodrošinātu rekomendāciju praktisku ieviešanu, Rīcības plāna ietvaros detalizēti iekļauti apsvērumi šādiem aspektiem:

 • veicamās aktivitātes,
 • atbildību sadalījums,
 • resursu sadalījums,
 • laika grafiks un
 • savstarpējās aktivitātes.

Rīcības plāns ir sadalīts divos posmos (pirmkārt, sagatavošanās un, otrkārt, ieviešanas posmi – pilotprojekta īstenošana un pilna mēroga aktivitāšu īstenošana) atbilstoši to ieviešanas laika rāmim:

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

Latvijā nepieciešams uzlabot informācijas pieejamību par finanšu grūtību situācijām un risinājumiem, kā arī stiprināt sadarbību starp komunikācijas nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm un organizācijām, secināts Tieslietu ministrijas projektā “Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai”. Projekta rezultāti paredz izstrādāt interaktīvu rīku, ar kura palīdzību uzlabot sabiedrības zināšanas par finanšu grūtību risinājumiem. Padomāts arī par iedzīvotājiem, kuri neizmanto digitālos risinājumus – izstrādāti drukātie materiāli un paredzēts konsultāciju pilotprojekts.

Tieslietu ministrijas projekta ietvaros pērnajā nedēļā notika tiešsaistes diskusija, kurā eksperti pārrunāja pēdējo gadu makroekonomikas notikumu ietekmi uz iedzīvotāju un uzņēmēju maksātspēju un finanšu grūtībām. Tieslietu ministrija dalījās ar projekta rezultātiem un prezentēja potenciālo rīcības modeli, kā uzlabot sabiedrības informētību, palīdzot privātpersonām un uzņēmējiem nenonākt finanšu grūtībās vai efektīvi tās atrisināt.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs norādīja, ka, pētot nepieciešamos uzlabojumus uzņēmumu un iedzīvotāju maksātspējas jautājumos, ministrijas redzeslokā jau iepriekš bija nonākusi informācijas pieejamības un sabiedrības zināšanu problemātika. Secināts, ka informācija, kas saistīta ar dažādiem maksātspējas jautājumiem, tajā skaitā arī finanšu grūtībām, ir daudz, taču komplicēta un izkliedēta dažādu iestāžu resursos. “Jebkurš normatīvais akts un likums ir jēgpilns un kalpo sabiedrības interesēm tikai tad, ja iedzīvotāji zina, kā to pielietot. Tieslietu ministrijā uzsākām projektu par informācijas avotiem finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai, lai saprastu, kā informāciju padarīt iedzīvotājiem un uzņēmējiem skaidru, saprotamu un pieejamu, lai uzlabotu vispārējo zināšanu līmeni par finanšu grūtību iemesliem un potenciālajiem risinājumiem,” stāsta M.Papsujevičs.

Projekta rezultātā secināts, ka valstiskā līmenī trūkst kopīgas stratēģiskās koordinācijas par finanšu grūtību jautājumiem – ir vairākas dažāda veida iestādes, kas informē par kādu no finanšu grūtību aspektiem, taču informācijas izplatīšanā novērojams horizontālās koordinācijas trūkums. Tāpat galvenokārt tiek izmantota vienvirziena (asimetriska) komunikācija, norādot uz vajadzību veidot dialogu ar sabiedrību. Galvenais secinājums par publiski pieejamās informācijas apjomu un saturu ir, ka tas ir plašs, tomēr sadrumstalots un nereti grūti atrodams, neveidojot saikni ar citiem, tās pašas tēmas materiāliem.

SIA “PricewaterhouseCoopers” vadošā partnere Latvijā Zlata Elksniņa-Zaščirinska norādīja, ka, uzsākot projektu pirms pusotra gada, neviens nebija rēķinājies, cik aktuāls projekts kļūs šobrīd, kad Covid-19 un karš Ukrainā ar sekojošu enerģētikas krīzi atstāj ietekmi uz ikviena finansiālo stāvokli. “Pētījuma rezultāti rāda, ka cilvēki jūtas pietiekami droši ikdienas tēriņos, bet finanšu grūtību situācijā nav zinoši un pārliecināti par pareizāko rīcību. Plašais informācijas daudzums neatspoguļojas kopējā informācijas kvalitātē, ja cilvēki to neizprot vai nezina, ko ar to darīt,” uzsvēra Z.Elksniņa-Zaščirinska.

To norādīja arī Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikše, daloties Latvijas Bankas novērojumos. “Pērnā gada oktobra dati liecina, ka pēdējā gada laikā iedzīvotāji mazāk ir saskārušies ar situācijām, kurās nevar segt kādus finanšu izdevumus. Tomēr tādos gadījumos iedzīvotāji visbiežāk meklē palīdzību pie pakalpojuma sniedzēja vai pie cilvēkiem sev apkārt – radiem, draugiem, paziņām. Tas ir bīstami, jo informācijas kvalitāte var būt zema, nekorekta un pat izaicinoša. Varbūt dažreiz pat labāk ir kādu no tiem padomiem nesaņemt, tādēļ ir jāpiedāvā kvalitatīva un atbilstoša informācija, kas palīdz pieņemt labākos finanšu lēmumus,” stāsta A.Brikše.

Tieslietu ministrijas projekta ietvaros tika izstrādātas gan norādes, kā stiprināt sadarbību starp komunikācijas nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm un organizācijām, gan vēlamais komunikācijas saturs, formāts un stils. Tika izveidoti vairāku informācijas avotu prototipi un saturs. Lai atrisinātu iepriekš minētos izaicinājumus kvalitatīvas un saprotamas informācijas par finanšu grūtību risināšanu sniegšanā, projekta rezultātā ierosināts izstrādāt tīmekļa vietni, kas ietvertu interaktīvu rīku finanšu grūtību identificēšanai un iespējamo risinājumu atlasīšanai. Rīka pamata saturs būs pieejams arī drukātajā formātā. Projekta rezultātos tostarp iekļauts plāns pilotprojekta īstenošanai, lai izveidotos materiālus un to efektivitāti pārbaudītu praksē. Lai nodrošinātu, ka izstrādātie materiāli un risinājumi sasniedz plašāku sabiedrību, noteikts īstenot atkārtotas komunikācijas kampaņas par aktuālākajiem finanšu grūtību jautājumiem.

Kopumā eksperti Tieslietu ministrijas projekta rezultātus vērtēja pozitīvi, norādot, ka svarīgākais ieguvums būs kārtība un vienas pieturas punkts informācijas pieejamībā, kā arī valodas stila maiņa, parūpējoties, lai publiskā sektora sniegtā informācija būtu iedzīvotājiem saprotama.

Diskusijā "Cilvēki un uzņēmumi finanšu grūtībās - kā orientēties risinājumos?" piedalījās Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs, SIA “PricewaterhouseCoopers” Vadošā partnere Latvijā Zlata Elksniņa-Zaščirinska, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa, Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikše un Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes locekle Ieva Broka. Diskusijas ietvaros tika prezentēti projekta “Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai” galvenie secinājumi, rezultāti un kā tie varētu palīdzēt uzlabot sabiedrības informētību par finanšu grūtību risināšanu.

Pilnu diskusijas ierakstu iespējams noskatīties šeit.

Diskusija tika rīkota Tieslietu ministrijas projekta “Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai” ietvaros. Projekts īstenots ar Eiropas Savienības finansējumu, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu un sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu.