Statuss:
Noslēdzies
lOGO

Projekts "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)" (ESTAPIKS2 projekts) uzlabos esošo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu. ESTAPIKS2 projekta virsmērķis ir nodrošināt elektronisku Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pārņemšanas, ieviešanas un kontroles procesu, elektronisku pārkāpumu procedūru uzskaiti un elektronisku ES Tiesas, Vispārējās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas  (EBTA) tiesu lietu uzskaiti.

Projekta mērķi:

  1. Uzlabot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nodrošināt ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nacionālo tiesību aktu izstrādes procesu sasaisti.
  2. Uzlabota sabiedrības un citu institūciju informēšana par ES tiesību aktu pārņemšanas procesa gaitu.
  3. Uzlabota ministriju darbinieku sadarbība ES Tiesas, Vispārējās un EBTA tiesu lietām.

Projekta partneris: Valsts kanceleja

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 29. janvāris – 2022. gada 28. janvāris (pagarināts līdz 2022. gada 28. aprīlim)

Projekta finansējums: 500 000 EUR (85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums)

Aktualitātes

2021. gada aprīlī ir noslēgusies jaunās Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas 3. kārtas nodevuma akcepttestēšana. 3. kārtas nodevums ir pieņemts, līdz ar to ir noslēgusies informācijas sistēmas izstrāde.

Veicot virkni sistēmas izstrādes darbu, 3. kārtas ietvaros izveidotas tādas funkcionalitātes kā automātisko procesu lietotāja saskarne, atskaišu un ekrānformu eksports, drošo vietņu klasifikators, arhivēšana, sesiju skaits, kā arī pretvīrusu aizsardzība. Lai nodrošinātu ērtu lietojamības pieredzi dažādās ierīcēs un ar dažādām ekrānu izšķirtspējām, sistēmai ir izveidots responsīvais dizains. Ir izstrādāti arī datu migrācijas skripti un veikti lietojamības testi.

Tāpat ESTAPIKS2 uzkrātās informācijas publiskai pieejamībai ir izstrādāts un ieviests jauns publiskais portāls www.estiesibas.lv, kas nodrošina:

• ar ES tiesību aktu pārņemšanu saistītas informācijas publicēšanu, meklēšanas, filtrēšanas iespējas, kā arī aprakstus par tiesību aktiem un par to pārņemšanas biznesa procesiem;

• ar ES Tiesas lietām, Vispārējās un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesu lietām saistītās informācijas publicēšanu, meklēšanas, filtrēšanas iespējas;

• informatīvos materiālus par pārkāpuma procedūrām, ES Tiesas lietām, Vispārējās un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesu lietām un citu noderīgu informāciju.

Portālā www.estiesibas.lv ieviestā funkcionalitāte ļauj ikvienam sabiedrības loceklim sekot līdzi gan ES tiesību aktu pārņemšanas procesam, gan iegūt informāciju par ES Tiesas, Vispārējās un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesu lietām un sekot līdzi jaunumiem šajās lietās, automātiski saņemot informatīvus paziņojumus e-pastā par tiem tiesību aktiem un ES Tiesas lietām, kam lietotājs izvēlas sekot.

Sistēmas 3. kārtas ietvaros darbam ar ESTAPIKS2 sistēmu ir apmācīts 61 sistēmas lietotājs un 6 administratori, sasniedzot noteiktos projekta rezultatīvos rādītājus.

 

2021. gada decembrī ir noslēgusies Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas 2. kārtas nodevuma akcepttestēšana, un pēc rūpīgas izvērtēšanas tas ir atzīts par atbilstošu un pieņemts.

Veicot virkni sistēmas izstrādes darbu, 2. kārtas ietvaros izveidotas tādas funkcionalitātes kā konfigurācijas sadaļa, meklēšanas rīks, izmaiņu vēsture un audits un ESTAPIKS2 integrācija ar TAP portālu. Pievienota arī  ES tiesu lietu, EBTA un “EU Pilot” lietu reģistrācijas funkcionalitāte un pārkāpuma procedūru lietu uzskaite.

Līdz ar to izstrādes procesa 2. kārtas noslēgumā ir realizēta un piegādāta visa sistēmas pamatfunkcionalitāte. Turpmākajos mēnešos aktīvi norisināsies darbs pie sistēmas 3. kārtas izstrādes, kuras ietvaros cita starpā paredzēts veikt ESTAPIKS2 lietotāju apmācības un arī realizēt jaunas ESTAPIKS publiskā portāla versijas piegādi.

Sagaidāms, ka 2022. gada pavasarī uzlabotā ESTAPIKS2 sistēma tiks uzsākta produktīvajā lietošanā.

2021. gada 1. decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Tieslietu ministriju tika parakstīti grozījumi 2020. gada 29. janvāra vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/006 par ESTAPIKS2 projekta īstenošanu. Ar šiem grozījumiem ESTAPIKS2 projekta īstenošanas termiņš pagarināts par 3 mēnešiem, tas ir, līdz 2022. gada 28. aprīlim.


Tieslietu ministrija kā ESTAPIKS2 projekta īstenotāja secināja, ka projektu nevarēs kvalitatīvi realizēt plānotajā termiņā (līdz 2022. gada 28. janvārim), jo neparedzēti papildu darbi dažādu sistēmu integrāciju procesos negatīvi ietekmējuši uzlabotās Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrādes darbu tempu.

ESTAPIKS2 projekta uzraudzības padome 2021. gada 12. augusta sēdē, izskatot projekta realizācijas progresu iespējamos rīcības variantus, nolēma, ka sekmīgai tā realizācijai nepieciešams pagarināt termiņu par 3 mēnešiem. Ar projekta termiņa pagarināšanu tiek novērsti identificētie riski iznākuma rādītāju un noteikto mērķu sasniegšanai, līdz ar to 2022. gada pavasarī sagaidāma ESTAPIKS2 sistēmas pabeigšana, izpildot projekta īstenošanas nosacījumus.
 

2021. gada maijā ir noslēgusies Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēma (ESTAPIKS2) 1. kārtas nodevuma akcepttestēšana, un pēc rūpīgas izvērtēšanas tas ir atzīts par atbilstošu un pieņemts.

1. kārtas ietvaros tika veikta 21 intervija, sagatavota dokumentācija vairāk nekā 1000 lappušu apmērā un izstrādes iesaistīti līdz 12 speciālistiem no izstrādātāja puses, kā arī citi speciālisti gan no Tieslietu ministrijas, gan kvalitātes nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja puses.

ESTAPIKS2 1.kārtas ietvaros tika izstrādāta sistēmas arhitektūra, tika specificētas un projektētas sistēmas prasības un septiņu sprintu ietvaros veikta virkne sistēmas izstrādes darbu. Sprintu ietvaros izstrādātas vispārējās funkcionalitātes saraksta logiem, kļūdu paziņojumu uzturēšanai, specifiskiem ievades laukiem, izstrādātas dažādas saskarnes, lietotāju administrēšanas funkcionalitātes un citas vienlīdz svarīgas sistēmas sadaļas.

Turpmākajos mēnešos aktīvi norisināsies sistēmas 2. un 3. kārtas izstrāde, galarezultātu sasniedzot līdz 2021. gada 31. decembrim.

2020. gada 29. janvārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Tieslietu ministriju tika parakstīta vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/006 par ESTAPIKS2 projekta īstenošanu.

2020. gada 22. maijā tika parakstīta vienošanās starp Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju par sadarbību ESTAPIKS2 projektā. Plānots ka Valsts kanceleja kā projekta sadarbības partneris nodrošinās prasību definēšanu datu apmaiņai un datu apmaiņas nodrošināšanu starp jaunveidojamo Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu (ESTAPIKS2) un Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu (TAP portāls), kā arī sniegs metodiskās konsultācijas.

Kopš ESTAPIKS2 projekta sākuma tā ietvaros ir izstrādāta tehniskā specifikācija, un uz tās pamata norisinās Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) izstrāde. Līdz 2020. gada decembrim informācijas sistēmas izstrādātāji ir veikuši intervijas ar Tieslietu ministrijas darbiniekiem, paralēli izstrādājot jauno informācijas sistēmu.

Publicēts: 03.12.2020.

Lai nodrošinātu to, ka ESTAPIKS2 projekta ietvaros izstrādātie IT risinājumi ir kvalitatīvi un atbilstoši drošības prasībām, tiks veikta ESTAPIKS2 kvalitātes kontrole un drošības un veiktspējas testi. Minētos pakalpojumus sniegs ārpakalpojuma sniedzējs.

Publicēts: 03.12.2020.