Statuss:
Īstenošanā
1

Eiropas Komisijas projekta "Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros" (Strengthening the capacity of the Latvian national judicial cooperation network within the EJN) (LVJUCO projekts) ietvaros tiks sekmēta tiesiskā sadarbība starp kompetentajām iestādēm un veicināta sabiedrības informētība par nacionālo tiesiskās sadarbības tīklu.

Projekta mērķis: Stiprināt un veicināt Latvijas tiesiskās sadarbības tīkla (LTST)  kapacitāti, tādējādi palielinot nacionālo ieguldījumu Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) ietvaros un stiprinot ETST darbību un atpazīstamību kopumā.

Projektu konkurss: Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2021-2027" 2022. gada darba programmas projektu konkurss JUST-2022-JCOO

Projekta īstenošanas periods: 2023. gada 2. janvāris – 2024. gada 1. jūlijs

Projekta finansējums: 158 610 EUR (90% ir Eiropas Komisijas finansējums, savukārt 10%  – valsts budžeta līdzfinansējums)

Vadošais partneris: Tieslietu ministrija (TM)

Asociētie partneri:

 1. Juridiskās palīdzības administrācija;
 2. Latvijas Zvērinātu notāru padome;
 3. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome;
 4. Sertificētu mediatoru padome;
 5. Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija.       

ETST civillietās un komerclietās ir Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbības programma, kuras ietvaros dalībvalstis veic sadarbību un dalās ar informāciju par jautājumiem, kas skar valstu sadarbību civiltiesību un komerctiesību jautājumos. Savukārt ETST krimināllietās ir dalībvalstu kontaktpunktu tīkls, kas veicina tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

Tātad ETST ir Eiropas Savienības dalībvalstu kontaktpunktu tīkls, kur meklēt praktisku informāciju par tiesu iestāžu sadarbību. Šim nolūkam ir izveidota mājas lapa, kurā kā vienas pieturas aģentūrā ir apkopota informācija par dalībvalstīm, Kopienas tiesībām, Eiropas tiesībām un dažādām civiltiesību un komerctiesību tēmām un krimināltiesību tēmām.

Nacionāla līmeņa tiesiskās sadarbības tīkls Latvijā faktiski pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Līdz šim LTST galvenie pienākumi ietvēra informācijas aprites nodrošināšanu par dažādiem juridiskiem jautājumiem ar pārrobežu aspektu, problēmu identificēšanu un piemērotāko kopīgu risinājumu meklēšanu, galvenokārt koncentrējoties uz sadarbības nodrošināšanu starp kompetentajām iestādēm. Analizējot esošo situāciju, TM ir secinājusi, ka LTST darbībā ir vairāki izaicinājumi, ko iespējams uzlabot LVJUCO projekta ietvaros, t.sk. nepieciešams:

 • sekmēt LTST partneru izpratni par savām un citu iestāžu funkcijām;
 • veicināt kompetento iestāžu sadarbību nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros;
 • vairot LTST atpazīstamību un sabiedrības informētību par tīkla iespējām.

Sagaidāmie rezultāti:

 • uzlabota LTST esošo un jauno partneru izpratne par tīkla darbību un partneru funkcijām tīkla ietvaros;
 • izveidoti informatīvie materiāli (audio, video) par dažādiem juridiskiem jautājumiem ar pārrobežu aspektu (valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, mantojums, šķiršanās, uzturlīdzekļi, bērnu tiesību jautājumi u.c.), par kuriem LTST partneri var sniegt palīdzību savas kompetences ietvaros;
 • nodrošināta izveidoto informatīvo materiālu izplatīšana sabiedrībā un profesionāļu vidū;
 • noorganizēts projekta atklāšanas un noslēguma pasākums.

Papildu informācijai par LVJUCO projektu aicinām sazināties ar Tieslietu ministrijas Projektu departamenta projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecāko referenti Artu Zvirgzdu-Supi, e-pasts: arta.zvirgzda-supe@tm.gov.lv, tel. 67036848.