.

Projekta Nr. 2007/4.1.1./8

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada augusts – 2009. gada decembris

Projekta finansējums:
EUR 170 945 (75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums, 25% valsts budžeta līdzfinansējums)

Mērķi:

Projekta mērķis ir apgūt Eiropas Savienības valstu pieredzi un praksi efektīvas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas sistēmas izveidošanai.

Aktivitātes:

1. Mācību vizītes uz ES dalībvalstīm

Projekta īstenošanas laikā aktivitātes „Mācību vizītes uz ES dalībvalstīm” ietvaros tika organizētas piecas mācību vizītes, kurās piedalījās valsts pārvaldes, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri nodarbojas ar imigrantu integrācijas jautājumiem. Mācību vizītes organizētas ar mērķi apgūt Eiropas Savienības dalībvalstu - Somijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Slovēnijas un Ungārijas, pieredzi trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā. Konkrētās valstis labās prakses apgūšanai trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā tika izvēlētas pamatojoties uz līdzšinējo pozitīvo sadarbības pieredzi un Migrantu integrācijas politikas indeksa (turpmāk tekstā – MIPEX) novērtējumu.

2. Eksperts rekomendāciju izstrādei

Ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstīs iegūto pieredze, veikta trešo valstu valstspiederīgo integrācijas rekomendāciju izstrāde integrācijas politikas pilnveidošanai Latvijā. Rekomendāciju mērķis ir sniegt ieteikumus un priekšlikumus trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas pilnveidošanai un integrācijas praktisko instrumentu izstrādei Latvijā. Rekomendācijām ir plašs pielietojums, kā arī tās ir vērtīgs informācijas avots integrācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem.

3. Noslēguma seminārs

2009. gada 18. decembrī tika organizēts projekta "Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pieredzes apguve ES valstīs" noslēguma seminārs. Noslēguma seminārā valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjiem tika prezentētas izstrādātās rekomendācijas, kā arī sniegta informācija par būtiskākajiem secinājumiem par integrācijas politiku attīstības virzieniem Latvijā.