.

Projekta Nr. 2007/1.2./7

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada augusts – 2009. gada decembris

Projekta finansējums:
EUR 129 706 (75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums, 25% valsts budžeta līdzfinansējums)

Mērķi:

Izveidot vienotu institūciju, kas koordinētu un pārraudzītu visas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas aktivitātes Latvijā, nodrošinot trešo valstu valstpiederīgo piekļuvi valsts un privātajiem pakalpojumiem, kā arī palīdzot integrēties Latvijas sabiedrībā. Nepieļaut trešo valstu valstspiederīgo sociālo atstumtību un segregāciju, tajā pašā laikā stiprinot pozitīvos aspektus – sociālo, ģimenes un etnisko tīklu atbalsta veicināšanu.

Aktivitātes:

1. Nacionālā integrācijas centra izveide

Aktivitātes „Nacionālā integrācijas centra izveide” ietvaros izveidots Nacionālā integrācijas centrs, kas nodrošinās trešo valstu valstspiederīgo integrācijas aktivitāšu organizēšanu Latvijā, tai skaitā sniegs nepieciešamās konsultācijas juridiskos un sociālos jautājumos un piedāvās latviešu valodas apmacības. Nacionālais integrācijas centrs sekmēs trešo valstu valstspiederīgo iekļšanos Latvijas sabiedrībā, kā arī tolerantāku saskarsmi starp imigrantiem un Latvijas sabiedrību.

2. Informatīvo resursu trešo valstu valstspiederīgajiem nodrošināšana

Nacionālais integrācijas centrs ne tikai nodrošina trešo valstu valstspiederīgo integrācijas aktivitāšu organizēšanu Latvijā, bet arī koordināciju starp organizācijām, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, un citiem integrācija procesa dalībniekiem, nodrošinot informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm, kas nepieciešams, lai panāktu labāku ierobežoto resursu izlietojumu un piedāvāto pakalpojumu nepārklāšanos. Aktivitātes „Informatīvo resursu trešo valstu valstspiederīgajiem nodrošināšana” ietvaros izstrādāta mājas lapa www.integration.lv, kas piedāvā informāciju trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu, angļu un krievu valodās. Īstenota informatīva bukleta izstrāde, kas vienkāršā un saprotamā valodā aprakstīs Nacionālais integrācijas centra funkcijas, darbību un sniegtos pakalpojumus. Mājas lapas ietvaros izveidots elektronisks informācijas reģistrs par trešo valstu valstspiederīgajiem sniegtajiem pakalpojumiem tādējādi sekmējot sniegto pakalpojumu koordināciju starp organizācijām, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

3. Bezmaksas informatīvā tālruņa pakalpojumu nodrošināšana krīzes situācijā nonākušiem trešo valstu valstspiederīgajiem

Aktivitātes ietvaros izveidots bezmaksas informatīvais tālrunis trešo valstu valstspiederīgajiem, kas nodrošina iespēju ziņot par trešo valstu valstspiederīgo tiesību pārkāpumiem, lūgt padomu sarežģītās situācijās un sniegt atbildes un citiem interesējošiem jautājumiem. Bezmaksas informatīvais tālrunis ievērojami uzlabo iespēju ātrāk un efektīvāk apzināt trešo valstu valstspiederīgo vajadzības un sniegt nepieciešamās konsultācijas, neatkarīgi no imigrantu atrašanās vietas Latvijā.

4. Latviešu valodas kursu organizēšana

Projekta „Nacionālā integrācijas centra izveide” īstenošanas laikā 10 trešo valstu valstspiederīgie izmantojuši iespēju aktivitātes „Latviešu valodas kursu organizēšana” ietvaros apgūt latviešu valodu latviešu, apmeklējot Nacionālā integrācijas centra organizētos valodas kursus, lai sekmētu integrāciju Latvijas sabiedrībā un darba tirgū.

5. Kvalifikācijas celšanas kursi

Projekta „Nacionālā integrācijas centra izveide” īstenošanas laikā 12 trešo valstu valstspiederīgie piedalījušies aktivitātes „Kvalifikācijas celšanas kursi” ietvaros organizētajos kvalifikācijas celšanas kursos, lai sekmētu integrāciju darba tirgū.

6. Konsultāciju sniegšana par sociālajiem un juridiskajiem jautājumiem

Aktivitātes „Konsultāciju sniegšana par sociālajiem un juridiskajiem jautājumiem” trešo valstu valstspiederīgajiem sniegtas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem, nodrošinot iespēju tikties klātienē gan ar sociālo darbinieku, gan juristu, lai sniegtu atbildes uz imigrantiem neskaidrajiem jautājumiem.

7. Praktiskās nodarbības trešo valstu valstspiederīgajiem integrācijas un kultūras izpratnes veicināšanai

Aktivitātes ietvaros trešo valstu valstspiederīgajiem sniegta iespēja iepazīt Latviju, kultūru un tradīcijas. Organizēti izglītojoši semināri un tematiskas nodarbības, pasākumi vecākiem ar bērniem, lai nodrošinātu sieviešu iesaisti sociālajā dzīvē un sociālo kontaktu veidošanā. Īpaša uzmanība tiks vērsta dažādu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanai, kas nepieciešamas, lai notiktu sekmīga integrācija, piemēram, izpratne par administratīvo sistēmu valstī, iedzīvotāju pienākumiem, sadzīves lietām, piemēram, norēķināšanās par komunālajiem maksājumiem vai veselības sistēmas darbību.

8. Apaļā galda diskusiju ar valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ir iesaistīti darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, organizēšana

Projekta īstenošanas laikā organizētas 3 apaļā galda diskusijas nevalstiskā sektora un valsts iestāžu pārstāvjiem par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumiem, projekta īstenošanu, rezultātiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem.