.

Projekta Nr.  2008/1.1./12

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada maijs – 2010. gada jūnijs

Projekta finansējums:
EUR 170 947 (75% Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums, 25% valsts budžeta līdzfinansējums)

Mērķi:

Informēt un veicināt Latvijas sabiedrību izpratni par trešo valstu valstspiederīgo imigrantu ieceļošanu dzīves apstākļiem Latvijā. Sniegt vispārēju ieskatu Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikā.

Aktivitātes:

1. Iedzīvotāju informēšanas stratēģijas izstrāde

Aktivitātes „Iedzīvotāju informēšanas stratēģijas izstrāde” ietvaros izstrādāta sabiedrības informēšanas stratēģija par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā 2011.-2015. gadam. Papildus izstrādāts iedzīvotāju informēšanas plāns 2010. gadam, kas tiks izmantots projekta „Latvijas sabiedrības informēšanas kampaņa par trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošanas laikā.

2.  Informatīva kampaņa masu informācijas līdzekļos (publikācijas presē, televīzijas un radio raidījumi, izvietoti vides plakāti, izgatavoti plakāti, pārraidītas īsfilmas)

Aktivitātes ietvaros izveidoti un pārraidīti divi TV un radio raidījumi latviešu valodā un krievu valodā par trešo valstu valstspiederīgo imigrantu ieceļošanu un integrāciju Latvijā. Izstrādātas īsfilmas par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā, kuras pārraidīta TV un publicēta internetā. Sagatavotas un publicētas deviņas informatīvas publikācijas latviešu, krievu un angļu valodās laikrakstos un interneta portālos par trešo valstu valstspiederīgo imigrantu ieceļošanu un dzīves situāciju Latvijā. Papildus informatīvajos materiālos tika sniegts vispārējs ieskats Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikā, lai veicinātu sabiedrības izpratne par šo procesu. Izstrādāti vides reklāmas plakāti, kuri izvietoti statiskajos stendos un sabiedriskā transporta pieturvietās, vides reklāma izvietota uz Rīgas pilsētas autobusiem un starppilsētu autobusiem. Izgatavoti informatīvie plakāti, kuri nodoti izplatīšanai izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot mācībspēku un jaunatnes uzmanības pievēršanu jautājumiem, kuri saistīti ar projekta mērķauditoriju.

Īsfilma

http://www.youtube.com/watch?v=PHpxLs76nnA

3. Interaktīvi informatīvi pasākumi

Aktivitātes „Interaktīvi informatīvi pasākumi” ietvaros organizēti 6 interaktīvi semināri Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā, ar mērķi informēt valsts pārvaldes speciālistus, pašvaldību darbiniekus un nevalstiskā sektora pārstāvjus par trešo valstu valstspiederīgo imigrantu ieceļošanu un dzīves situāciju Latvijā, kā arī sniegts vispārēju ieskatu Eiropas Savienības imigrantu integrācijas politikā.