Eiropas Komisija regulāri veic sabiedriskās apspriešanas, lai noskaidrotu institūciju un sabiedrības viedokli par likumiem un politiku, kas tiek izstrādāta Eiropas Savienības līmenī. Par jaunām sabiedriskajām apspriešanām, uz kurām Tieslietu ministrija gatavo viedokli, tiek regulāri paziņots šajā sadaļā. Lai uzzinātu vairāk vai sniegtu savu viedokli, izmantojiet attiecīgo publisko konsultāciju saites, kas ved uz Komisijas mājaslapu.

Projekti:

  • Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa (EFRAG) ir publicējusi aicinājumu uz publisko apspriešanu par sagatavotajiem Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (European Sustainability Reporting Standards) projektiem saistībā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014 un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju un ar ko groza Padomes direktīvu Nr.2019/1937.

    Saskaņā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014 un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju un ar ko groza Padomes direktīvu Nr.2019/1937.

 ESRS projektu galvenie mērķi ir:

  1. uzlabot ilgtspējas ziņojumu sniegšanu, radot iespējami mazākas izmaksas, lai labāk izmantotu Eiropas vienotā tirgus potenciālu veicināt pārkārtošanos uz pilnībā ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas un finanšu sistēmu saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

  2. nodrošināt pietiekamu un publiski pieejamu informāciju par riskiem, ko sabiedrībām rada ilgtspējas jautājumi, un par pašu uzņēmumu ietekmi uz cilvēkiem un vidi. Tas nozīmē, ka sabiedrībām, kuru ilgtspējas informācija ir nepieciešama lietotājiem, būtu jāsniedz minētā informācija un ka sabiedrībām būtu jāpaziņo visa informācija, kuru lietotāji uzskata par relevantu. Paziņotajai informācijai vajadzētu būt salīdzināmai, ticamai un lietotājiem viegli atrodamai, kā arī izmantojamai ar digitālām tehnoloģijām. Tas nozīmē ilgtspējas informācijas statusa maiņu ar mērķi padarīt to līdzīgāku finanšu informācijas statusam;

  3. samazināt izmaksas, ko sabiedrībām rada ilgtspējas ziņojumi, un ļaut tiem efektīvi apmierināt augošo pieprasījumu pēc ilgtspējas informācijas. Tas radīs skaidrību un noteiktību par to, kāda ilgtspējas informācija jāpaziņo, un arī sagatavotājiem būs vieglāk iegūt ziņojumu sniegšanai vajadzīgo informāciju no saviem darījumu partneriem (piegādātājiem, klientiem un ieguldījumus saņemošajām sabiedrībām u.c.). Tam vajadzētu samazināt arī to ilgtspējas informācijas pieprasījumu skaitu, ko sabiedrības saņem papildus informācijai, kuru tie publicē savos gada pārskatos.Sabiedriskā apspriešana ir pieejama līdz 8.augustam EFRAG tīmekļvietnē.