Dokumentu izsniegšana

Starptautiskā līmenī tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu un nosūtīšanu gadījumos, kad vienas valsts tiesas vai ārpustiesas dokumentus ir nepieciešams izsniegt personām, kuras atrodas citā valstī, regulē Hāgas 1965. gada 15. janvāra konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās (turpmāk – 1965. gada Hāgas konvencija).

1965. gada Hāgas konvencijas mērķis ir uzlabot līgumslēdzēju valstu sadarbību, paātrinot un vienkāršojot tiesas un ārpustiesas dokumentu nosūtīšanas kārtību, izmantojot katras valsts nozīmēto centrālo iestāžu starpniecību.

1965. gada Hāgas konvencija paredz, ka par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu dokumentu nosūtītājs ir jāinformē par dokumenta izsniegšanas vai neizsniegšanas rezultātiem attiecīgajā ārvalstī. Tāpat 1965. gada Hāgas konvencija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu adresāta aizsardzību, piemēram, ierobežojot iespējas tiesai pasludināt spriedumu, ja nav zināms, vai dokuments ir vai nav izsniegts adresātam.

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regula (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000, jāatzīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstu starpā minētā regula jautājumos, uz ko tā attiecas, prevalē pār noteikumiem 1965. gada Hāgas konvencijā.

Hāgas konvencija ir viena no visplašāk starptautiski piemērotākajām konvencijām, kuru parakstījušas vairāk nekā 70 pasaules valstis. Latvijā tā ir spēkā kopš 1995. gada 1. novembra. Informācija par citām Hāgas konvencijas dalībvalstīm pieejama Hāgas Starptautisko Privāttiesību Konferences mājaslapas attiecīgajā sadaļā.

Dokumentu nodošana Kanādā un ASV:

  • Par dokumentu izsniegšanu Kanādā jāveic priekšapmaksa 115 CAD apmērā, pārskaitot minēto naudas summu uz vēstniecības konsulāro nodevu kontu, samaksu veido 100 CAD par tiesiskās palīdzības lūguma izpildi un 15 CAD par ienākošo maksājumu vēstniecības kontā no Latvijas:

                    Embassy of the Republic of Latvia in Canada

                    Royal Bank Canada

                    C/O RBC Main Branch- transit 00006

                    90 Sparks Street, Ottawa, Ontario, K1P 576, Canada

                    Account No. 000061003318

                    Swift code: ROYCCAT2

                    003 Royal Bank Canada

 

  • No 2020. gada 15. janvāra līdz 2025. gada 31. janvārim Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu pārvalde savas funkcijas ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumu izpildē ir deleģējusi uzņēmumam „ABC Legal” un par tiesas uzdevuma izpildi jāveic priekšapmaksa, kas uz 2022. gadu sastāda 95.00 ASV dolārus. Informācija par maksājumu pieejama “ABC Legal” mājaslapā: https://www.abclegal.com/international-service-of-process/payment-information

     

Pierādījumu iegūšana

Starptautiskā līmenī vienotu kārtību, kādā līgumslēdzēju valstu tiesas sadarbojas, iegūstot pierādījumus civillietās citās līgumslēdzējās valstī, nosaka Hāgas 1970. gada 18. marta konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās (turpmāk – 1970. gada Hāgas konvencija).

1970. gada Hāgas konvencijas mērķis ir uzlabot līgumslēdzēju valstu savstarpējo tiesisko sadarbību civillietās vai komerclietās, kā arī vienkāršot un paātrināt sadarbību starp tiesām pierādījumu iegūšanā. Ja attiecīgajā līgumslēdzējas valsts tiesā notiek tiesvedības process, bet nopratināmā persona vai attiecīgi pierādījumi atrodas citā līgumslēdzējā valstī, tad saskaņā ar 1970. gada Hāgas Konvenciju tiesa, kurā notiek tiesvedības process, var lūgt citas līgumslēdzējas valsts kompetento iestādi, kurā atrodas nopratināmā persona vai kurā atrodas attiecīgie pierādījumi, iegūt pierādījumus vai veikt kādu citu procesuālu darbību.

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā pierādījumu iegūšanu citā dalībvalstī regulē Padomes 2001. gada 28. maija regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, jāatzīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstu starpā minētā regula jautājumos, uz ko tā attiecas, prevalē pār noteikumiem 1970. gada Hāgas konvencijā.

Hāgas konvencija Latvijā ir spēkā kopš 1995. gada 27. maija. Informācija par citām 1970. gada Hāgas konvencijas dalībvalstīm pieejama Hāgas Starptautisko Privāttiesību Konferences mājaslapas attiecīgajā sadaļā.

1970.gada Hāgas konvencija praktiskās piemērošanos jautājumos var būt lietderīgs Hāgas Starptautisko Privāttiesību Konferences ietvaros izstrādātais izskaidrojošais ziņojums par 1970.gada Hāgas pierādījumu konvenciju (Explanatory Report on the 1970 Hague Evidence Convention), kas angļu valodā pieejams šeit.”